Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
„ŽIBURIAI“ susijungė su „AIDAIS“ PDF Spausdinti El. paštas
Vienas pirmųjų lietuvių tremtinių laikraščių Vokietijoje „Žiburiai“, kurie ypač buvo mėgiami dėl gausių iliustracijų ir dėl estetinės išvaizdos, jau nekalbant apie straipsnius, kuriuose jie gynė žmogiškus, krikščioniškus ir lietuviškus reikalus, š. m. rugsėjo mėn. 3 d. numeriu baigė savarankišką gyvenimą. Kaip visiems „Žiburių“ skaitytojams ir bičiuliams liūdna dėl jų sustojimo, taip liūdna ir mums, nes iš „Žiburių“ „Aidai“ yra patyrę nemaža paramos, ir jei ne „Žiburiai“, tai 1947 metais „Aidai“ gal nebūtų galėję eiti. Su dėkingumu prisimindami „Žiburių“ pagalbą, čia duodame jų atsisveikinimo žodį: Šiandien „Žiburiai“ susijungia su „Aidais“.

Kone ketverius metus be pertraukos Vokietijoje ėjusieji „Žiburiai“ šiandien paliauna ėję, emigracijai palietus jų dabartini leidėją ir redakciją. Nutraukia savo darbą čia vienas iš seniausių lietuvių tremtinių laikraščių, kuris kiek galėdamas stengėsi padėti tautiečiams ar bent juos paguosti vargingoje tremties kelionėje į visų didžiausiąjį tikslą — į laisvą, nepriklausomą, demokratinę Lietuvą. Palieka tik laikraščio komplektai, nelengvo darbo vaisius, jau kaip istorinės medžiagos pluoštas, kuris ateinančioms mūsų tautos kartoms daugiau ar mažiau galės mesti šviesos, kaip kadaise lietuvių tremtinių gyventa Vokietijoj ir kitur, kas jų veikta ir kuo sielotasi, kiek pastangų padėta sunkioje kovoje už žiauriausią priespaudą kenčiančios ir naikinamos savo tautos gyvybės teises ir laisvę.

Laikraštis sustoja ne atsitiktinai, bet naujoms lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygomis klostantis. Didele sparta dabar vyksta tremtinių sklaidymasis iš Vokietijos po visą pasaulį. Savaitiniam laikraščiui iš Vokietijos laiku pasiekti juos daros nebeįmanoma, dėl to ypač jo bendrųjų politinių informacijų dalis, po kelių savaičių pasiekusi skaitytoją, beveik nebetenka savo aktualumo. Šitą mūsų paskirties dalį lengvai dabar perima lietuviškoji spauda tų šalių, kur lietuviai atsiduria. Kas kita su plačia prasme suprantamąja lituanistine laikraščio dalimi, liečiančia viso pasaulio lietuvių visuomeninį ir kultūrinį darbą, kaip įnašą į būsimosios laisvos Lietuvos tautinės kultūros lobyną. Šiai savo paskirčiai toliau ir tiksliau tarnauti laikraštis rado kitą išeitį.

„Žiburiai“ nuo šios dienos sujungia savo pastangas su giliai ir rūpestingai tautinės kultūros vagą varančiais „Aidais“. Visiems mūsų skaitytojams, kuriems yra angažyvęsi „Žiburiai“, tikimės, bus malonu toliau gauti turiningą, viso pasaulio lietuvių kultūrinį gyvenimą apimantį „Aidų“ žurnalą. Taip pat manome, jog ir visi kiti ligšioliniai „Žiburių“ skaitytojai turės didelės naudos, užsisakydami „Aidus“, kurie pasiryžę iš Europos, būdami arčiau gimtųjų namų, lietuviškuoju žodžiu byloti į plačiam pasauly išblaškytus lietuvius, jungti bendran darban juos visus, su ilgesiu laukiančius dienos, kada nugrius geležinė uždanga nuo kelio į laisvąją Tėvynę.

Tariame sudiev ir nuoširdų ačiū visiems mūsų Rėmėjams, Bendradarbiams ir Skaitytojams. O savo mielam sąjungininkui — „Aidams“ nuoširdžiai linkime sėkmės toliau ryžtingai varyti gilią lietuviškos krikščioniškos kultūros vagą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai