Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
„Aidų“ straipsniai artimiausiems numeriams PDF Spausdinti El. paštas
Nors „Aidai“ šiuo momentu kovoja su nemažais finansiniais sunkumais, tačiau yra vilties, kad jie bus nugalėti. Kad mūsų žurnalas galėtų vis dažniau ir reguliariau išeiti ir aplankyti lietuvius visuose pasaulio kraštuose, prašome savo nuolatinius skaitytojus, idėjos draugus ir lietuviškos kultūros bičiulius mus paremti savo aukomis ir prenumerata, kuri, tiesa, nėra pigi, bet visiems kultūros bičiuliams pakeliama. O mes iš savo pusės artimiausiuose n-riuose esame numatę duoti visiems žinomų autorių straipsnius, kuriuos yra parašę arba rašo: Dr. A. Baltinis, prof. J. Brazaitis, Dr. J. Budzeika, prof. E. Fraenkelis, G. Galvanauskas, P. Gaučys, Dr. Grauslys OFM, J. Girnius, Dr. M. Gimbutienė, Dr. Z. Ivinskis, Dr. P. Jonikas, St. Yla, inž. K. Kriščiukaitis, Dr. A. Maceina, Dr. V. Maciūnas, A. Nyka-Niliūnas, St. Pilka, Ign. Šlapelis, dail. Žeromskis ir kiti. Greta suminėtų autorių straipsnių bus, kaip paprastai, duodama dailiosios literatūros ir įvairi kronika.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai