Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
A. Vaičiulaitis, Italijos vaizdai, Stuttgart, 1949, Lux, 93 psl.

Psalmių knyga, lietuvių kalbon vertė Dr. Juozapas Skvireckas, Stuttgart, 1949, Lux, 223 psl.

Kun. J. Prunskis, Aušros Vartai Vilniuje, Chicago, III., 1949, 40 psl.

Stasys Yla, Marijos garbė pasauly, Lietuvoj, rožančiuje, Kirchheim-Teck, 1949, 32 psl.

Bernardas Brazdžionis, Per Pasaulį keliauja žmogus, rinktinė poezija, Stuttgart, 1949, Lux, 448 psl.

P. Tulpė, Tilto Sargas, Freiburgas, 1949, Povilo Abelkio lietuviškų knygų leidykla, iliustravo R. Veselauskas, 152 psl.

Tėvų Kelias, neperiodinis religinės kultūros ir informacijų leidinys, Ve-necuela, Caracas, 1949 m. leipos mėn. Nr. 1.

Mūsų Lietuva, dvisavaitinis lietuviškos minties laikraštis, Nr. 39 ir 40, Sao Paulo, Brasil.

Ateitis, ateitininkų laikraštis, 2 (10) Nr. išėjęs rugpjūčio gale.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai