Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DRAUGAS, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA PDF Spausdinti El. paštas

DRAUGAS

Yra vienintelis lietuviškas, patriotinės krypties, krikščioniškos minties dienraštis pasaulyje. Jis Jus sutiks atvykstančius į Jungtines Amerikos Valstybes. Įsikūrę Naujame Pasaulyje. Ji užsiprenumeruodami, ir sau turėsite gerą informacijų šaltinį ir paremsite lietuviškos kultūros reikalą.
„DRAUGAS“ yra didžiausias ir pigiausias lietuvių dienraštis išeivijoje.
DRAUGO adresas: 2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.

Visiems išvykstantiems į Kanadą, JAV ir kitas žemės rutulio vietas pranešama, kad

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

siunčiama visiems bargan, ligi jie užsidirbs apsimokėti: Kanadoje 3 dolerius, JAV, Anglijoje ir kitur 3,50 dol., ir Australijoje 4 dol. Geriausia pinigus siųsti pašto arba banko perlaida. Adresas: „Nepriklausoma Lietuva“, 3 A -4th Ave., Ville Lasalle, Montreal, Que., Canada.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai