Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Aleksandras Pakalniškis: ŽEMAIČIAI. Etnografija. Išleido dr. St. Jankus, Chicago 1977. 164 psl.

Brunonas Bušackas: RADVILA JUO DASIS. Devenių kultūros fondo leidinys Nr. 1. Chicago 1977. 263 psl. Viršelyje — V. Igno medžio raižinys.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTY BIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ Sidabrinio jubiliejaus leidinys (Hartfordo. Conn., iškilmės proga 1977.111.12). Informuoja apie ALB kelią per 25 metus. 64 psl.

GYVOSIOS LIETUVYBĖS GRIOVĖJAI ČIKAGOJE IR KITUR. Lietuvi, Informacijos komiteto leidinys Nr. 1 Čikaga 1977, 20 psl., kaina 1 dol.

Rimas Černius: NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS ŽODYNĖLIS. N dalys: angliškai-lietuviška ir lietuviška: angliška. JAV LB Švietimo taryba, Chicago 1977. 75 psl., 2.50 dol. Galimi užsisakyti aukščiau duotu adresu.

Ignas K. Skrupskelis: WILLIAM JAMES: A REFERENCE GUIDE (Reference Guides in Literature No. 17 G. K. Hali & Co., Boston 1977. XVIII +250 psl.

The Works of William James. ESSAYS• IN RADICAL EMPIRICISM. Eds. F Burkhardt, F. Bowers and I. K. Skrupskelis. Harvard University Press, Cam-bridge, Mass. and London, England. 1976. XLVIII+318 p.

BRIDGES. Lithuanian - American Newsletter. Leidžia Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Redaguoja Algirdas Budreckis ir redakcinis kolektyvas. Išeina kii mėnesį. Metinė prenumerata 3 dol. 8 psl. Tikslas: informuoti apie liet gyvenimą tuos, kurie nemoka lietuvių kalbos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai