Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TORONTO — KANADOS LIETUVIŲ CENTRAS PDF Spausdinti El. paštas
Baigę darbo sutartis miškuose ir kasyklose, buvę lietuviai tremtiniai daugiausiai spiečiasi Toronto mieste, nes čia lengviau gauti butą ir darbą. Skaitoma, kad buvusių tremtinių Toronte jau bus apie 4 000, ir jų skaičius vis didėja. Kai kurie čia jau steigia savo krautuves ir įmones. Pernai susiorganizavę lietuviai studentai aktyviai dalyvauja Toronto universiteto studentų klubo veikloje. Dažnai Toronte būna ir kultūrinių pramogų. Rugsėjo 4—5 d. įvyko Kanados Lietuvių Sąjungos suvažiavimas, kuris išrinko naują centrinę valdybą. Lietuviams nemaža džiaugsmo suteikė ir pasisekimas lietuvių skyriaus Kanados tautinėje parodoje. Apie tai „Nepriklausoma Lietuva“ šitaip rašo:

„Lietuvių skyrius buvo gulte apgultas. Čia foto korespondentai nuolat fotografavo, prašydami mūsų budinčias ir dirbančias mergaites (parodoje, kaip minėjome, dalyvavo dvi Montrealio Dailės Akademijos studentės — A. Mažeikaitė ir M. Dzetavickaitė — kurios, atsigabenusios stakles, demonstravo, kaip audžiami tautiniai drabužiai) papozuoti, įvairūs menininkai kopijavosi mūsų marginius, laikraštininkai vis klausinėjo žinių apie Lietuvą, daugelis norėjo mūsų dirbinius įsigyti ar užsisakyti. Kitos moterys čia pat parodoje prašė, kad pamokytų jas austi... Senieji Kanados lietuviai ir JAV imigrantai, nors tik keletą žodžių mokėdami lietuviškai, stengdavosi mūsiškes prašnekinti. Susidarė įspūdis, kad paroda buvo viena iš gražiausių progų lietuviams suartėti ir seniau, ne-drįstantiems dabar prisipažinti lietuviais“. Šis pavyzdys aiškiai rodo, kad tik kurdami savo tautinę kultūrą, o ne aklai dolerį gaudydami, mes galime sulaikyti nutautėjimą ir patys lietuviais išlikti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai