Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KNYGŲ NAUJIENOS PDF Spausdinti El. paštas
1. Neseniai latviškai išėjo Vinco Ramono „KRYŽIŲ“ romano I pusė. Ją išvertė Emil Skujenieks, mums gerai pažįstamas iš Nepriklausomybės laikų. Su dideliu nuoširdumu ir atsidėjimu jis yra išvertęs į latvių kalbą mūsų pačius geriausius veikalus. Būdamas mūsų Rašytojų Draugijos narys, jis ir tremtyje sielojosi, kaip praturtinti latvių literatūrą lietuvių veikalais. Radęs įdomesnį, aktualesnį ir literatūriškai geresnį kūrinį, jis su visu atsidėjimu jį išvertė ir paskelbė latvių visuomenei. Vinco Ramono knygos metrika latviškai atrodo šitaip: Vincs Ramons, KRUSTI, romans nuo lietuviu valodas 2. izdevuma tulkojis Emils Skujenieks, trimda, 1949, Arvida Sėlzemnieka apgads, 160 p. Antroji kryžių pusė kaip antras tomas pasirodys lapkričio mėn. Malonu, kad šiuo sunkiu laiku E. Skujenieks galėjo knygą taip gražiai — papuoštą gražiu lietuviško stiliaus viršeliu — išleisti ir šitaip tremtyje atnaujinti literatūrinį bendradarbiavimą, kuris tarp abiejų broliškų tautų buvo prasidėjęs laisvose tėvynėse. Būtų gražu, kad koks nors lietuvis rašytojas išverstų bent. vieną gerųjų latvių knygų, išėjusių tremtyje.

2. Taip pat šiomis dienomis išėjo gana stambi (112 psl.) dail J. Dobkevičiūtės — Paukštienės iliustruota Vinco Joniko lyrikos knyga „PAKELEIVIAI“. Ją išleido „Ventos“ leidykla. Apie šią knygą ketiname plačiau pasisakyti ateinančiame „Aidų“ N-ryje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai