Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PARODOS PARYŽIUJ IR NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Į V Y K I A I   I R    Ž M O N Ė S

Po dalyvavimo trijų pabaltiečių grafikų parodoj Romoj, V. K. Jonynas nuo birželio 24 d. iki liepos 9 d. suruošė savo kūrinių parodą Paryžiuj. Ji vyko Ariel galerijoj. Parodą atidarė buv. švietimo ministeris Renė Capitant. Jonyno paroda Paryžiaus spaudos buvo įvertinta palankiai. Ypač gražiai apie ją atsiliepė meno savaitraštis „Les Beaux-Arts“.

Lietuvių DP ir kitų laisvame pasauly gyvenančių dailininkų paroda, kuriai buvo ruoštasi jau nuo pernai metų, buvo atidaryta spalių mėn. 21 d. New Yorke. Kaip mums teko patirti, apie tą lietuvių dailės parodą palankiai atsiliepė New Yorko laikraščiai. Parodą gana gausiai lankė ir Amerikos lietuviai. Tiesa, vieni ją beveik bėgte prabėgdavo, retai prie paveikslų tesustodami, panašiai, kaip nevienas amerikonas elgiasi Europos muziejuose, bet buvo ir rimtai paroda susidomėjusių. Buvo lietuvių, kurie jau beveik nebemoka lietuviškai, bet kuriems paroda, matyt, darė stiprų įspūdį, nes jie pirkosi parodos proga išleistą leidinį ir kitų knygų, per jas norėdami susipažinti arčiau su Lietuva. Tačiau būta ir nelabai džiugių reiškinių. Pav., vienas parodos dalyvių savo laiške mums nusiskundė, kad didžioji Amerikos lietuvių laikraščių dalis dailės parodos atžvilgiu buvusi gana šalta, kad tam šaltumui nemažos reikšmės turėjo politiniai motyvai. Galime suprasti, kad parodos atidaryme aplenkimas Lietuvos ministerio Žadeikio bei ALTo vadovybės ir į pirmąją vietą pastatymas ministerio S. Lozoraičio nebuvo laimingas sumanymas, tačiau kodėl dėl to turėjo nukentėti parodos išgarsinimas? Argi dailės paroda New Yorke nebuvo vienas svarbiausių lietuvių kultūrinių manifestacijų Amerikoj? Ji, be abejo, tokia buvo. O jei taip, tai ji turėjo būti šilčiau sutikta, nes, mūsų nuomone, daug svarbiau pats parodos suruošimas, o ne tai, kas ją ruošė. Todėl ir Tautininkų sąjūdžio su adv. Oliu priešaky atliktas didelis darbas, New Yorko parodą organizuojant, vertas ne tik pritarimo, bet ir didelio pagyrimo, nepaisant, ką apie tai politikai bemanytų.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai