Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KONGRESAS PDF Spausdinti El. paštas
Š. m. lapkričio 4—6 d. New Yorke įvykęs. Amerikos lietuvių kongresas yra vienas reikšmingiausių lietuvių manifestacijų už Lietuvos laisvę ir demokratiją. Reikšmingas ne vien tuo, kad jame dalyvavo apie 800 žmonių ir buvo surinkta apie 15.000 dol. Lietuvos laisvės reikalams, bet ir tuo, kad jame sutartinai dirbo ir dalyvavo visų Lietuvos nepriklausomybę ginančių srovių ir partijų atstovai. Reikšmingas jis buvo taip pat tuo, kad per jį buvo garsiai net radijo bangomis prabilta į laisvąjį Amerikos pasaulį. Už Lietuvos laisvę, už žmoniškumą buvo pasisakyta ne tik New Yorko kardinolo katedroje, kuri per pamaldas buvo pilna žmonių, bet garsiai už Letuvą ir laisvą demokratišką pasaulį buvo pasisakyta oficialių JAV žmonių, kaip senatoriaus O'Connor ir New Yorko gubernatoriaus, buv. kandidato į prezidentus Dewey. Ir kaip tik šito įtakingo politiko kalba buvo perduodama dviejų didžiausių radio siųstuvų Amerikos visuomenei. Ne mažesnės reikšmės (o gal net didesnės) yra faktas, kad kongresą savo telegrama pasveikino ir JAV prezidentas Truman. Tik šitokiomis visų lietuvių sutartinomis manifestacijomis, kokia buvo kongresas, ir visų pasiryžusiu darbu bus pasiekta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai