Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJ PDF Spausdinti El. paštas
Š. m. lapkričio 6 d. New Yorko Aušros Vartų parapijos salėje įvyko ateitininkų suvažiavimas. Jo svarbiausias uždavinys buvo pertvarkyti Ateitininkų Federacijos valdomuosius organus po to, kai jie iš Vokietijos buvo nutarta perkelti į JAV, ir juos priderinti naujoms gyvenimo aplinkybėms. Tai suvažiavimo ir buvo atlikta. Jame dalyvavo daug žymių asmenų (kunigų ir pasauliečių). Pažymėtina, kad be Atkų Federacijos vado prof. Dr. A. Damušio dalyvavo taip pat buv. Federacijos vadas prof. Dr. K. Pakštas, kuris gana ilgą laiką viešumoje nesirodė. Šį kartą jis vėl pasirodė su energijos ir entuziazmo kupina kalba, skatindamas jaunuosius veržtis į mokslą. Atrodė, kad laikas ir sunki operacija nepalietė jo energijos.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai