Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PABALTIEČIŲ DAILININKŲ PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   

Ausma Matcate — Audinys Nr. 1 (J. Rumpeters nuotr.)


Praėjusiais metais spalio 29 - 30 Kultūros židinio didžiojoje salėje, New Yorke, įvyko pabaltiečių dailės paroda. Ji reikšminga tuo, kad yra pirmoji, vieningai sujungusi trijų tautų menininkus New Yorke. Parodoje dalyvavo 42 dailininkai, labai skirtingi amžiumi ir kūryba. Lietuvių buvo 16, latvių 14, estų 12. Paroda buvo gausi: per 90 meno kūrnių. Daugiausia sutelkta tapybos. Po jos ėjo grafika, skulptūra ir vitražai. Parodą rengė neseniai įsikūrusi pabaltiečių meno draugija Baltia, kurios tikslas ugdyti kultūrinį bendradarbiavimą tarp šių trijų tautų. Tuo žygiu padarytas tvirtas žingsnis pirmyn. Menas kaip dvasinis veiksnys turi ypatingą jėgą jungti žmones.

Parodoje, nors daugiausia dalyvavo Amerikos rytinio pakraščio trijų tautų dailininkai, buvo galima pasigėrėti ne tik organizacinėmis pastangomis, bet ir meniniu lygiu,

Linketina, kad pabaltiečių dailininkų paroda būtų ruošiama kas metai, sutelkdama dar daugiau meno jėgų.


Parodos kampelis. Iš kairės paveikslai dail. V, Krištolaitytės, V. Vizgirdos, D. Dagnija. Skulptūra E. Kepalaitės


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai