Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Dr. Jonas Žmuidzinas PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Jonas Žmuidzinas,
Lietuvos gen. konsulas Kanadai, šiemet sulaukęs 80 m. amžiaus.
Jubiliatas gimė 1898 birželio 10 Keturvalkiuose, Vilkaviškio apsk. Saulės gimnaziją Kaune baigė 1920. Montpellier universitete, Prancūzijoje, 1924 - 1927 studijavo teisę, įsigydamas licenciatą. 1920 Paryžiaus universitete gavo viešosios teisės ir politinės ekonomijos doktoratą. Dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ir pasiuntinybėje Londone. 1962 paskirtas Lietuvos konsulu Kanadai ir pakeltas gen. konsulu. Gyvena Toronte.

Dr. Jonas Žmuidzinas yra mokslo žmogus, visuomenininkas, žurnalistas, rašytojas. Jo literatūriniai raštai: "Ryto kraujas" (novelės), "Pajūrio himnas" (poema), "Runcė ir Dandie-rinas". Jo mokslinis veikalas prancūzų kalba: Commonvvealth polono-li-thuanien ou l'Union de Lublin (1569), išleistas Mouton Editeur leidyklos Paryžiuje 1978. Be to, dr. Jonas Žmuidzinas, talkinant pulk. Leon Gervais, 1972 prancūzų kalbon yra išvertęs Lietuvos 1529 m. statutą. Paminėtina, kad 1969 Paryžiaus universitetas mūsų Jubiliatui yra suteikęs dar vieną teisių daktaratą. Dr. Jonas Žmuidzinas priklauso Lietuvių rašytojų draugijai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai