Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪRA PDF Spausdinti El. paštas

Visuotinis rašytojų suvažiavimas Kirchheime

Š. m. birželio 13—14 d. d. šaukiamas Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos visuotinis narių suvažiavimas Kirchheime u. Teck (amerikiečių zonoje). Į šį suvažiavimą kviečiami atvykti draugijos nariai, laikraščių redaktoriai ir knygų leidėjai.

Suvažiavimas vyks lietuviškosios knygos 400 metų sukakties ženkle ir. pirmoji diena skiriama šios sukakties iškilmingam minėjimui. Birželio 13 d, rengiama akademija, kurią atliks paskaitininkai ir aktoriai — deklamatoriai. Akademijai vykdyti pakviesti kalbos ir literatūros autoritetai, o meninei daliai — geriausi aktoriai. Ši akademija bus centrinis Mažvydo katekizmo sukakties aktas, apvainikuojąs visų tremtinių bendruomenės stovyklų paskirus minėjimus, kurie plačia banga praėjo V. Europoje gyvenančius tremtinių telkinius. Tačiau tai nebus baigiamasis aktas, nes visi 1947 metai — liet. knygos minėjimo metai.


Birželio 14 diena skiriama organizaciniams L.R.T. Draugijos reikalams. Be grynai technikinių klausimų bus aptarti ir bendruomeninės reisinės klausimai, kaip lietuviškų knygų leidyba, lietuvių . literatūros propagavimas svetimomis kalbomis, tarptautiniai literatūriniai santykiai ir k. Šiomis temomis bus išsamesni pranešimai ir atliktų bandymų apžvalga. Be to bus aptarti ir priimti L.R.T. Draugijos įstatai ir numatytos konkrečios veiklos gairės.

Po organizacinių darbų antrosios suvažiavimo dienos vakare rengiamas „Sietyno“ koncertas suvažiavimo dalyviams ir vietos lietuviams.

Suvažiavimo metu rengiama lietuviškosios knygos apžvalginė paroda.

Turint galvoje, kad šiame suvažiavime bus svarstomi labai reikšmingi L.K.T. Draugijos konsolidaciniai klausimai, kviečiame kuo gausiau dalyvauti visų trijų Vokietijos okupacinių zonų ir kitų valstybių L.R.T. Draugijos nariai. Ypatingai kviečiami nariai iš anglų zonos, su kuriais dėl atsiuminių priežasčių nebuvo galima užmegsti glaudesnis ryšis.

Rūpinamasi Vydūno raštų išleidimu

Šiemet Vydūnui suėjo 80 metų amžiaus. Ta proga jo gerbėjų grupė ruošiasi išleisti su vydūniškais rašmenimis jo raštus, pirmoj eilėj Kalėjimą - 1 a i s v ė j i m ą, paskum Palaiminančią giesmę, verstą iš sanskrito kalbos.

Penki metai nuo Binkio mirties

Šiemet balandžio. 27 d. suėjo penkeri -metai nuo poeto Kazio Binkio mirties. Jo artimi bičiuliai rūpinasi, kad būtų išleistas rinktinis jo poezijos leidimas ir rankrašty paliktas scenos veikalas „Generalinė repeticija“.

LVS paskelbto konkurso

parašyti beletristikos veikalui, romanui, apysakai ar novelei terminas baigiasi 1948 m. sausio 1 d. Veikale turi būti pavaizduota kova už Lietuvos laisvą ar lietuvių kultūrą. Tam tikslui paskirtos dvi premijos: RM. 15.000 ir 8.000. Jury komisiją sudarys du L. Tremt. Rašytojų Draugijos ir du LVS nariai.

Trys „Pavasario balsų“ leidimai

Meerbecko stovykloj (Britų zonoj) gyvenantieji P. Indreika ir J. Narbutas išleido Maironio „Pavasario balsų“ dešimtąjį leidimą. Viršelis dail. V. Vaičaičio, Įžanginį žodį parašė ,,Žibinto“ redaktorius kun. J. Kuzmickis.

Pasirodo, kad „Pavasario balsų“ irgi 10 leidimą Amerikiečių zonoje išleido Wūrzburge L. Vismantas, gavęs LTB Šviet. Valdybos knygų leidimo Komisijos pritarimą. Pirmoji, turi 152 psl. ir pardavinėjama po RM. 13, o antroji — 302 psl. ir pardavinėjama po RM. 10.

Yra žinių, kad Lietuvoje irgi pasirodė „Pavasario balsų“ dešimtasis leidimas.

Mirimo sukaktys

Šiemet birželio 15 d. sueina 15 metų nuo Maironio mirties, rugpiūčio mėn. — 10 metų nuo V. D u b o , kovo pabaigoj suėjo 15 metų, kai mirė Jonas Jonyla-Zilius, gegužės 19 d. — 10 metų, kai mirė „Aušros“ ir „Apžvalgos“ bendradarbis St. Didžiulis, išsaugojąs daug vertingos, Baranausko medžiagos ir suorganizavęs slaptą lietuvišką biblioteką.

Dr. J. Šaulio atsiminimai

Dr. J. Šaulys Amerikos lietuvių spaudoj išspausdino pluoštą savo atsiminimų, kur vaizduojamas po vas. 16 d. Lietuvos gyvenimas ir Lietuvos valstybės atkūrimas.
Šeinius parašė 7 veikalus švediškai.

Rašytojas Ignas Šeinius paraše 7 veikalus švediškai

Rašytojas Ignas Šeinius parašė didelį švedų kalba romaną iš lietuvių buities, pavadintą „Nusileisk žemėn“. Iš viso tai septintas švedų kalba jo parašytas veikalas.

1946 m. ėjo 220 periodinių leidinių

Liet. Tremtinių Bibliografijos įstaigos surinktais duomenimis, 1946m. Vak. Europoje buvo suregistruoti iš viso 220 periodinių leidinių. Iš jų Amerikiečių okup. zonoj ėjo 100, Prancūzų — 9, Britų — 76, visoj Vokietijoj 197. Austrijoj ėjo 8. Danijoj 3, Italijoj 4, Prancūzijoj 1, Švedijoj 5, Šveicarijoje 2.

DP licencijuota spauda

1. „Eesti Rada“ — prof. Pesandi, Augsburg — Hochfeld, DP Camp.
2. „Eesti Post“ — Kalbus Arvo, Geisslingen, UNRRA Team 190.
3. „Pildipost“ — Alno Kosesson, Geisslingen, UNRRA Team 190.
4. „Šauksme“ — Lejasmairis Kar-lis, Kempten, Konigstr. 4.
5. „Latviešu Zinas“ — Klavsons Arvids, Esslingen a. Neckar, Uhland-str. 8.
6. „ T e v z e m e „ — Berzinš Ludviks, Hanau, Lamboystr.
7. „ 11 i u s t r i e r t e s W o r t.“ — Edu-ard Raudupe, Augsburg-Haunstetten, Finkstr. G.
8. „Latvija“ — Liepė Aleksandrs, Glinzburg, Burgermelsterlandsmann-platz 7.
9. „Žiburiai“ — Juozas Vitėnas, Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp.
10. „Tėviškės Garsas“ — Medardas Bavarskas — Schweinfurt.
11. „Mūsų Kelias“ - D. Penikas, Dillingen a/D, DP Center.
12. „Mintis“ — Jonas Vasaitis, Mem-mingen, Postfach 110.
13. „Sloga“ — Milorad Lukic, Mūn-chen 38, Kemptenstr. 27.
14. „Kronika“ — Ponikiewsky Jerzy — Eppstein, Launus (1?) Hotel Bien-berg.
15. „ C z a s „ Ilnycky Roman, Filrth,
16. „Ukrajinska Trybuna“ —Ra-sicniak Wasyl, Munchen, Dachaustr. 9.
17. „ N a s z e Z y 11 i a „ — Kotowycz Pawlo, Augsburg, Ipejerstr. 1.
18. „Aidai“ — Jonas Sakevičius, M(in-chen 27, Lamontstr. 21.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai