Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MENAS PDF Spausdinti El. paštas

Austrų kompozitoriui premija Amerikoje

Amerikoj nuo - 1934 m. gyvenęs austrų kompozitoriaus Arnoldas Schčnbergas, naujosios muzikos pionierius, Amerikoje gavo šiemetinę Meno ir Mokslo instituto premiją už nepaprastus laimėjimas muzikos srity. 1.000 dolerių kasmet skiriama geriausiam gyvam užsieniečiui rašytojui arba dailininkui. Laureatas gyvena Los Angelos mieste.

Toscanini mini 80 metų

Didysis pasaulio dirigentas Artūras Toscanini atšventė savo 80 metų amžiaus sukaktį. Jis savo karjerą pradėjo kaip 19 m. violenčelistas Rio de Janeiro operoj, kur vietoj aikštingo dirigento atmintinai sudirigavo „Aidą“. Grįžęs į tėvynę, išsyk buvo paskirtas Turino, paskum Milano Scalos dirigentu. Nesutikęs su fašizmu, persikėlė į Ameriką ir apsigyveno New Jorke, kur dirbo operoje ir radiofonuose. 1943 m. Milano subombarduotai Scalai paskyrė 1 milijoną lyrų ir pats grįžo lėktuvu diriguoti atstatytoj operoj tūkstantinių minių sveikinamas. Apskritai, jis šiuo metu laikomas vienu iš stipriausių pasaulinių dirigentų.

 

Stolzas vėl vyksta į Ameriką

Vienos garbės piliečių paskelbtas kompozitorius Robertas Stolzas iš Austrijos sostinės vėl išvyko į JAV. Paryžiuj jis pradėjo režisieriui Lemacui baigti muzikinę filmą „Tabarin“ ir iš ten išvyko toliau į Hollywoodą, kur dirbs prie vieniečio Pasternako didžiulės muzikinėg filmos „Reunion Vienoje“. Rugpiūčio mėnesį grįš atgal į Vieną, kur bus iškilmingai pastatyta jo nauja operetė „Trys nuo Dunojaus“.

Trumano dukters debiutas

Trumano duktė neseniai debiutavo kaip koloratūrinis sopranas su Detroito simfoniniu orkestru. Jos balsas kritikų teigiamai įvertintas.
Tai esanti gabi mokinė, kuriai trūksta tik dar sceninio patyrimo.

Wagnerio „Nibelungų žiedas“

įtrauktas į geriausios Amerikoje New Jorko Metropolitan operos repertuarą. Pastatymas atsieis apie 100.000 dolerių. Režisuos ir sceną sutvarkys vyriausiasis kompozitoriaus sūnus Siegfriedas Wagneris.

Richardas Strausas

Vienoje baigia komponuoti savo naująją simfoninę poemą „Dunojaus“, kurią nori dedikuoti Vienos filharmonikams.

Leopoldas Stokovskis,

pasaulinio masto dirigentas, per garsiąją šventę Salzburge diriguos Vienos filharmonikams.

Filmos prieš totalizmą

Amerikoj pradėtas prieš totalizmą nukreiptų filmų propagavimas. Hollywoode pradėta sukti nauja filmą, pavadinta „Geležinės uždangos“ vardu. Joj bus pavaizduota sovietų agentų pogrindinė veikla ir pastangos išvogti atominio ginklo ir JAV saugumo paslaptis.

Tarptautinė filmų savaitė

buvo suruošta Salzburge. Buvo rodomos amerikiečių, britų, italų, prancūzų, šveicarų ir austrų filmos. Rusai atsisakė savo filmų atsiųsti.

Filmuoja literatūros veikalus

Amerikoje paruošta filmą iš Čaikovskio gyvenimo, pavadinta „Tragiškoji simfonija“. Įfilmuoti šią vasarą numatoma ir keletą Šekspyro veikalų. Statoma filmą iš Sigridos Undset romano „Kristina, Lawrenco duktė“, už kurį jai paskyrė Nobelio premiją.

Zarah Leander

vėl pasirodė filmoje Vienoje. Vaidino dviejose austrų filmose, kurios bus išleistos vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis.

Pradėti Schakespeare'o vaidinimai

Stoatfon de on Avon pradėti Schakespeare'o vaidinimai „Romeo ir Julijos“ pastatymu. Jie truks visą vasarą. Vaidinimai kiek sumoderninti. Dėl to tarp kritikų ir publikos kilo gyvų diskusijų.

Egzistencializmo tėvo pasisekimas Amerikoj

Sartres scenos veikalas „No exit“ („Nėra išeities“) New Jorko teatrų kritikų laikomas geriausių 1946—47 m. scenos repertuaro veikalu. Geriausiu amerikiečių scenos veikalu pripažintas Artūro Millo „Ali my Gons“.

Uždraudė Vienos filharmonikams

keliauti su gastrolėmis į užsienį, nes tarp jo narių dar yra nacių. Filharmonikai norėjo koncertuoti Belgijoj, Prancūzijoj ir Šveicarijoj.

O'Neilio

„A. Moon for the Missbegotten“ buvo su nepaprastai dideliu pasisekimu pastatytas Columbus mieste, Ohio štate, Kritikai mano, kad jis dar turės didesnį pasisekimą, negu jo „Ledžmogis ateina“, New Jorke statytas daugiau kaip 100 kartų.

Churchillis tapytojas

Britų „Royal Academy“ priėmė į savo suruošta parodą du nežinomo tapytojo paveikslus, atsiųstus Mr. Winterio vardu. Tai būta dviejų peizažų, kuriuos buv. britų premjeras nutapė savo kelionių po kontinentą metu. Jury komisija juos išrinko visai nežinodama, jog tai esama Churchillo paveikslų.

Neumanno „Patriotai“

vėl pasirodė vokiečių scenoje. Veikale vaizduojamas suokalbis prieš rusų tironą carą Povilą 1800 metais.

Florencijoje prasidėjo

gegužės šventė, vadinamoji „Maggio Musicale“, kuri truks iki birželio 8 d. Šventės centrą sudarė Beethoveno „Eroica“. Tarp 9 koncerto programoj pasirodžiusių dirigentų 4 yra vokiečiai: Furtwangleris, Scherchenas, Hindemithas ir van Kampas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai