Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ANDRIAUS NORIMO "SANTAKA" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Kulbokas   
ANDRIUS NORIMAS: Santaka. Novelės. Išleido Draugas 1977. Viršelis G. Trečiokaitės. Tiražas 1000. Kaina 6 dol.
Novelių tematika — nuo nepriklausomybės kovų iki Vladimiro kalėjimo.

"Alytis" — nelaimingas likimas savanorio, kuris, vykdydamas uždavinį, pakliūva į bolševikų rankas, turi kovoti jų pusėje, be sąmonės pakliūva į savųjų rankas ir už išdavimą nuteisiamas sušaudyti. Išgelbėjimas pavėluotas — jis miršta nuo širdies smūgio. Pusėtiną novelę silpnina daugybė atsitiktinumų: patekimas pas bolševikus, lemtingas užmiršimas vežėjo kareivio pavardės ir pasiuntinio savųjų kariams. Kita silpnybė — ilgoki padavimai ir pasakos, novelėje neprigiję.

"Po laivu" — lengvai skaitomas dailininko nuotykis su dvynukėmis,
kurių jis neatskiria. Kad pasakotojas fantazijos žmogus, tai beveik įtikina. Tik be reikalo prisegtas ir draugo apvesdinimas.

"Maža žingsnių beliko" — Lietuvos pasiilgusiu pranašiški sapnai. Tokių sapnų žmonės sapnuodavo. Tik nelengvas uždavinys skaitytoją meniniu žodžiu įtikinti.

"Varpai gaudžia" — Kudirkos istorija pagrįsta novelė. Aktualijos — sunki medžiaga: visi tuos dalykus gerai žino, ir sunku ką nauja ir esminga čia pasakyti, kad nenuslink-tum į žurnalistiką. Gausybė ištraukų ir ilgas sapnas užgožia meninę pusę.

"Laima" — Karlsbado urvuose sutikta kitados mylėta Laima, dabar girtuoklio žmona, trijų vaikų motina, nuslydus iki vagišės. Įdomią novelę pablogina Amerikos turistinių vietų sąrašas ir ilgi vadovo aiškinimai.
"Ketureilis" — dvi vėtytų ir mėtytų jaunuolių poros susitinka Amerikoje jau kitaip susigrupavusios. Autorius tas dvi poras perstatinėja gana savivališkai.

"Palankės burtininkas" — gera novelė iš Meksikos gyvenimo: gyvai apibūdinti veikėjai, ypač indėniukai
— Charles ir Taina, natūraliai vystosi intriga. Tik be reikalo vėl pora atsitikimų — raiščio nuo galvos ne laiku nuėmimas ir Džiugo negrįžimas pas Žibutę.
"Tyla Didžiojoj dauboj" — vedęs praktišką, apskaičiuojančią ir valdingą Genę, Antanas, bekeliaudamas pro Didžiąją daubą, staiga sugalvoja ją nustumti į tarpeklį. Kad ir kokia ji atkari žmona, normalus žmogus staiga šovusios į galvą baisios minties negali stengtis įvykdyti. Žmogus — ne robotas. Gale pranešimas apie buvusios mylimosios Marytės vestuves
— nereikalingas lopas.

"Globėjo įtaka" — novelė apie blogą tėvų įtaką sūnaus šeimai, kuri vos nesuyra. Tik išmintinga uošvė "mamos sūnelį" Dobilą įstato į vėžes. Pasakojimas apie mėnulio įtaką žemei ir žmonėms, ypač meilužiams
— neprigijęs balastas. Novelės pavadinimas geriau tiktų psichologijos straipsniui. O Dobilo tėvo mirtis kaip užsakyta.

"Obuolys" — tremtinių sūnus, vedęs amerikietę, išsižadėjęs tėvų ir visų lietuvių, ima gerti. Įsiutimo priepuolyje perkasi pistoletą žmonai nušauti, bet nušauna mylimą įdukrę Ritą, kuri, kvailiukė, užsispyrusi reikalavo, kad įtėvis pakartotų Viliaus Telio šūvį. Ar galėjo įtėvis tiek netekti proto, kad būtų šovęs obuolį nuo Ritos galvos?

"Santaka" — titulinė novelė. Ji rodo sovietinės Lietuvos gyvenimą. Nusigėrusi ir nuslydusi Marytė kiekvienais metais liepos 14 eina Kaune prie santakos laukti sužadėtinio. Jo vietoje pasirodo jo draugas su žiniomis nuo sužadėtinio iš Amerikos. Kitą dieną draugas į jos butą atneša sužadėtinio laišką ir dovanėles, o sovietinė policija juodu tučtuojau areštuoja už krašto išdavimą. Tiek Marytės nuslydėlės ir kartu sentimentalios svajotojos personažas, tiek staigus įdavimas bei areštas skaitant metasi į akis.

"Netylėsiu" — Vladimiro kalėjime seklys, bešnipinėdamas arkivysk. Reinį, kun. Mironą ir vieną anglą, pasidaro krikščioniu antikomunistu. Žinoma, tų ilgų, kad ir įdomių, samprotavimų seklys negalėjo pasakoti tardytojui. Nepaisant to ir blyškaus seklio, kunigų dvasinis veidas duotas gilus ir įdomus.

Novelės turi vaizduoti, bet neį-rodinėti ilgais samprotavimais. Pašalinis balastas ir nuotykių gausa čia taip pat netinka — čia juk ne jaunimui skirta nuotykių apysaka, o suaugusiems įtikinamos buities ir dvasios pasaulio vaizdai. Savitas stilius — rašytojo dorybė, taip pat nelengvai įsigijama. Bet kalbos išmokti jau privalu: Negalima rašyti: atvyko tikslu išgirsti, palikau jį gerame stovyje, sąmokslingos mintys, krauge-ringi indėnai, naudodamas šaltą protą, vedėsi (užuot — tuokėsi), turtingesni turtu ir draugais . . .

Geriausios novelės yra: "Palankės burtininkas", "Laima", "Po laivu"; silpniausios "Tyla Didžiojoj dauboj", "Varpai gaudžia".
V. Kulbokas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai