Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪRA PDF Spausdinti El. paštas

* Prancūzai turi jau išleidę keturis mūsų poeto Milašiaus raštų tomus. Išeis dar kiti šeši. Ketvirtuoju tomu išleistos jo „Senosios Lietuvos pasakos ir padavimai“. Veikalai spausdinami Šveicarijoje.

* „Naujienos“ praneša, kad rašytojas Kazys Boruta, poetas Kazys Jakubėnas ir poetė H. Lukauskaitė, ilgai tardyti kalėjime, galiausiai išsiųsti į Sibirą.

* Šiemet rusų kalba lietuvių literatūros dešimtadienio proga išleidžiama visa eilė lietuvių kūrinių: Žemaitės, Maironio(jo lietuviai nebuvo numatę įtraukti, bet įtraukė patys rusai), Sal. Neries eilėraščiai „Lakštingala negali nečiulbėti“ (jos kūrybos išsamų leidinį išleido valstyb. grožinės literatūros leidykla Kaune), A. Venclovos kūryba ir Cvirkos apysakos.


* Latviai paruošė savo poezijos antologiją ir ją išleido angliškai. Idėjo 120 verstų rinktinių eilėraščių ir prof. J. Buotnieko įvadą, kur nušviečiama latvių literatūros žuomazga. Panašių leidinių leidimu rūpinamasi jau ir lietuvių.

* Poetas Henrikas Nagys iš vertė lietuvių kalbon Rainer Maria Rilkės „Padavimą apie Korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“. Vertimą medžio raižiniais iliustruoja
dail. Telesforas Valius. Leidinys ruošiamas spaudai, ir jį puoš apie 40 medžio raižinių.

Atsiųsta paminėti

Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra, trumpas lietuvių literatūros kursas gimnazijai. Rankraščio teisėmis. Išleido Meerbeko Lietuvių Gimnazija 1947 m. Spausdinta rotatorium 246 psl. Kaina nepažymėta.

Litauische Hochzeitsbr&uche von A'sso Prof. D r. J. Balys. Contributions of Baltic UniverSity No 9 Hamburg, 1946.

Antanas Škėma, Nuodėguliai ir kibirkštys. Novelės. Išleido „Patria“ Tiubingene. 128 psl. kaina 6 Rm.

Simas Sužiedėlis, Šventas Kazimieras. Švento Sosto Delegatūros leidinys, 32 psl., kaina 2 Rm. Viršelis dail. P. Osmolski.

Stasys Mingaila, Neapkenčiamo žmogaus užrašai. Rankraščio teisėmis, spausdinta rotatorium, 120 psl., kaina nepažymėta.

Viktoras Šimaitis, Vyturėliai laukuos. Eilėraščiai vaikams. Išleista Reutlingene 1947 m. Viršelis ir spalvuotos iliustracijos dail. Povilo Osmolskio, 80 psl., kaina 5 markės.

Vytė Nemunėlis, Tėvų nameliai. Eilėraščiai vaikams. Iliustravo J. Firinauskas, išleido „Pa-tria“ Tiubingene, 36 psl., kaina 4 Rm.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai