Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MENAS PDF Spausdinti El. paštas
Muzika ir teatras

* Lietuvių baletas, prieš karą užsirekomendavęs ne tik savo krašte, bet ir užsienyje, rūpinas savo pajėgas, esančias tremty, suburti krūvon. Per dvidešimt metų iš pirmųjų Lietuvos Valstybinio Baleto pionierių išaugo iki 60 baleto artistų. Pirmasis pastatymas įvyko 19 2 5 m. gruodžio 4 d. su „Coppelia“. Tarp tremtinių yra ir keletas pirmojo pastatymo dalyvių, būtent: N. Kaliskienė, O. Zateplinskaitė, Eug. Zalinkvičaitė, J. A mbrazas, E. Bandzevičius, A. Butkus, B. Čunovas ir J. Vasiliauskas. Iš antrosios kartos yra: V. Adomavičiūtė, T. Babuškinaitė, Z. S m o l s k y t ė, S t. Mozeijauskas ir S. Velbašis. Iš trečiosios ir pačios jauniausios kartos irgi turime apie 16 Neseniai su gastrolėmis gražiai užsirekomendavo L i e p i n o trupė iš Kasselio. Lietuviams baletininkams susiburti Anglų zonoj daug padėjo Liet. Valstyb. Baleto artistas J. Vasiliauskas. Dabar jie susitelkę Blornberge. Ten veikia ir S. Velbasio vedama baleto studija. Anglų zonos baletininkai neseniai lankėsi ir koncertavo Amerikiečių zonoje. Programą atliko T. Babuškinaitė, V. (Adomavičiūtė, E. Ciurlytė ir S. Velbasis, taip pat Vals. Operos solistė A. Kalvaitytė. Jiems akomponavo J. Kukštas, Šiaulių Muzikos Mokyklos auklėtinis. Keliama mintis operos ir dramos pavyzdžiu taip pat suorganizuoti „ir suburti į vieną žymesnį centrą ir baleto pajėgas. Latviai su savo rinktinėmis pajėgomis sėkmingai pasirodo net žymiausiuose vokiečių teatruose, pvz., kad ir tokiam Prinz Regenten teatre Miunchene.

* Memingene buvo suruoštas mišrus lietuvių — latvių baleto vakaras. Programą atliko Kauno baleto teatro šokėja Z. Orintienė-Smolskytė ir Rygos teatro šokėjai M. L e n c s ir Ė d. O z o l s.

* Hanau lietuvių vaidintojų sambūris „Atžalynas“, minėdamas savo metines, pastatė meno savaitės proga S t. Santvaro „Žvejus“ (premjerą), taip pat pakartojo K. Binkio „Atžalyną“, Ant. Gustaičio „Sekminių vakarą“, A. Škėmos „Vieną vakarą“ ir Schil'lerio - Goizi „P r i n c e s ę Turandot“. B r. Jonušo vadovaujami mišrus ir vyrų chorai supynė darnią lietuvišką dainų pynę. Kaselio Lietuvių Dramos Studija pasirodė su P. Vaičiūno „Tuščiomis pastangomis“. O Detmoldo „Aitvaras“ su „Bubuliu
ir Dunduliu“.

* Detmoldo menininkų ketveriukė, būtent — dainininkai Juzė Augaitytė, ir Ip. Nauragis, baleto šokėja O. Nauragienė ir pianistas B. Dvarionas davė 6 sėkmingus koncertus po Šiaurės Vokietiją.

* Augsburgo dramos kolektyvas su gastrolėmis aplankė Miuncheną, Merningeną ir kt. lietuvių kolonijas.

* Teatralų grupė, būtent, — režisierius Škėma ir aktoriai Vasiliauskas su Valiuku taip pat koncertmeisteris Kalvaitis imasi iniciatyvos steigti tremtyje satyros teatrą. Jo tikslas — duoti sveiko jumoro ir tuo pačiu skaidrinti tremties gyvenimą.

* Lietuvių Tremtinių Opera, galimas dalykas, bus perkelta į Angliją arba į Amerikiečių zoną. Ji suruošė sėkmingas gastroles Anglų ir Amerikiečių zonoje. Ateity norima duoti taip pat koncertinę programą, sudarytą iš atskirų operų veiksmų.

* Operos solistė A. Dambrauskaitė, gegužės 16 d. Augsburgo vokiečių operoje antrą kartą sėkmingai dainavusi lietuviškai „Bohemos“ operoje Mimi partiją, taip pat puikiai pasirodė savo koncertais per Miuncheno radiją. Be Stuttgarto radijo, dabar dažniau lietuviškų dalykų išgirstama ir per Miuncheno radijo siųstuvą.

* „Moscow Nows“ žiniomis valstybinė Lietuvos opera. ir baletas perkelti iš Kauno į Vilnių.

* Amerikos spaudoj J. Kardelis, B. Budginas ir kt. kelia mintį, kad lietuviškąją operą ir Čiurlionio ansamblį amerikiečiai atsikeltų į Ameriką, pvz., kad ir į tokią Čikagą, kur lietuvių yra daugiau nei Kaune.

* Operos daininkas J. Butėnas, savo karjerą pradėjęs nuo anglių kasimo, šiemet mini savo pirmojo debiuto 35 ir profesinio operos dainininko 20 metų sukaktuves. Su keliais kitais solistais yra suorganizavęs Anglų zonoje pajėgų vokalistų būrį ir sėkmingai koncertuoja tremtinių stovyklose ir anglų kariams. Netrukus jis išvyks į JAV.

* Amerikoje pradeda garsėti dvi jaunos lietuvių muzikinės pajėgos — seserys Navickaitės, kurių viena yra dainininkė ir muzikė, o antra — pianistė. Anita yra buvusi Lietuvoje filharmonijos kolektyve, o Stefanija „Chicago Tribūne“ didžiajame muzikos festivalyje laimėjo pirmąją vietą.

* Muz. K. Strumskis „Amerikos“ savaitrašty kelia mintį, atspausdinti St. Šimkaus „Pagirėnų“ operą. Išleidimas atsieitų apie 4.000 dolerių.

* Buv. Vilniaus operos solistė S. Pusdešrytė - Adomaitienė pradėjo koncertuoti JAV lietuviams. Sėkmingai, tik retai pasirodo ir p. V. Grigaitienė.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai