Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Reiliginis gyvenimas PDF Spausdinti El. paštas
* Londone sudaryta speciali komisija, pasistačiusi sau uždaviniu derinti visų krikščionių bažnyčių Europoje, D. Britanijoje ir JAV veikimą. Komisija pagal tarpt. konferencijos nuostatus dabar sudaro planą, kaip krikščioniškąją akciją išplėsti tarp tautų ir UNESCO rėmuose.

* 13-tasis prancūzų eucharistinis kongresas numatomas sušaukti 1947 m. Nantes mieste. Tuo būdu eucharistiniai kongresai, pradėti 1908 Faverney mieste ir baigti 1939 m.
Alžyre, vėl tęsiami toliau.


* Prancūzijoj sudaryta viena krikščionių labdarybės organizacija, susijungus į ją lig šiol veikusiom 2 didžiulėm tos rūšies organizacijom: „Secours Catholiąue International“ ir „Commitee Catholiąue de Secours“. Popiežius ta proga pareiškė viltį, kad, galimas dalykas, veikiai pasiseks visų kraštų katalikų labdarybės organizacijas sujungti į vieną tarptautinę Caritas sąjungą.

* Vokietijos vyskupų konferencija Fuldoje nutarė rūpintis vokiečių karo belaisviais vieningai per Caritas sąjungą, kurios centras yra Freiburge. Ji užmezgė santykius su visais kraštais, kur tik yra vokiečių karo belaisvių, išskyrus Sov. Sąjungą. Amerikos kat. vyskupai per savo metinę konferenciją nutarė reikalauti, kad visi vokiečių karo belaisviai būtų iš visur kiek galint greičiau paleisti. Savo atsišaukimo gale vyskupai kreipiasi į tikinčiuosius, ragindami melstis už tuos, kurie šiandien JAV yra pasiėmę tokias atsakingas vadovaujamąsias pareigas, ir kelti balsą, kad būtų visur ir visuomet respektuojamos pagrindinės žmogaus teisės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai