Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Literatūros premijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse PDF Spausdinti El. paštas
Daug kas galvoja, kad V. Europoje vyrauja šūkis menas menui, o Amerikoje menas yra pajungtas bizniui. Tačiau, kaip daugelis akylesnių stebėtojų yra konstatavę, yra ne visai taip, Amerikoj tikrajam menui atmosfera darosi vis palankesnė, nors ten jis gal daugiau nei kur kitur stengiamasi susieti su praktiniais gyvenimo reikalavimais. Tatai iš dalies parodo ir literatūros premijų skyrimas.

Amerikoje literatūros premijas galima suskirstyti į 2 rūšis: į tokias, kurių vertė ar parama išimtinai moralinė ir kur tenkinamasi tiktai už geriausius literatūros veikalus vienų medalių įteikimu, pvz., kaip kad Goethės medalio Vokietijoje, ir 2) kur už geriausius veikalus, atitinkančius nustatytas davėjų, daugiausia įvairių leidyklų, sąlygas, skiriamos taip pat stambios pinigų sumos, įgalinančios premijas gavusius rašytojus tvarkytis savarankiškai ir ateityje atsidėti vienam tik literatūros darbui. Reikia pažymėti jog JAV kandidatų premijoms gauti yra, palyginti, daugiau negu Europoje ir ten jų paskyrimu daugiau domimasi, nors, iš kitos pusės, amerikiečiai daugiau taip pat domisi standartinėmis premijuotomis knygomis ir savo skonį daugiau rikiuoja pagal premijomis apdovanotų autorių kūrybą, neatsižvelgdami į tai, kad kartais meniniu atžvilgiu vertingesni veikalai gali dėl vienos ar kitos priežasties premijos ir negauti.


Populiariausia Amerikoje premija yra (kaip kad Nobelio premijos Europoje, Prancūzų Akademijos, Goncourt'ų, Feminos ir kt. Prancūzijoje ir t. t.) vad. Pulitzerio premija, sudaranti 1.000 dolerių sumą. Ją 1917 m. įsteigė pasižymėjęs žurnalistas Pulitzeris, „New Jork Warld“ „laikraščio leidėjas. Premija kasmet skiriama gegužės mėnesį, ją gali gauti tiktai amerikiečiai autoriai. Jury komisija posėdžiauja Kolumbijos un-to žurnalistikos akademijoje. Kandidatus skiria universitetas, juos parenka ir siūlo tam tikras specialistų komitetas. Tačiau un-tas jau ne kartą pasirinko savo kandidatus. Premija skiriama už geriausią kiekvienais metais Amerikoje parašytą amerikiečio rašytojo romaną, scenos veikalą, biografiją ir poezijos rinkinį. 1926 m. didelę sensaciją sukėlė amerikiečių rašytojas Sinclair Lewis, atsisakydamas priimti jam paskirtą premiją. Tą savo atsisakymą Lewis grindė tuo, kad, jo įsitikinimu, tokių premijų skyrimas vykdomas, ne pagal absoliutinę kūrinio vertę, kaip kad iš tikro turėtų būti, bet pagal to meto madingų gerų papročių kodeksą. O,taip iš tikro neturį būti. Ginčo rezultatas buvo tas, kad Lewis nugalėjo: rašytojui sąlygos buvo suredukuotos ligi šitokio minimumo: „premija turi būti skiriama už geriausį to meto romaną, vaizduojantį Amerikos gyvenimą“. Tačiau ir toks taisyklių pakeitimas neprivertė 1940 m. Williamo Saroyano priimti jam paskirtos premijos už jo pjesę „Jūsų gyvenimo laikas“. „Aš netikiu jokiomis premijomis ir atlyginimais meno srity. Tai yra nesąmonė“, atrėžė jis jury komisijai. Tačiau tokių yra, palyginti, labai maža, nes ne visi drįsta tuo būdu savo veikalus dar labiau išreklamuoti. Kiti kukliai dovanas priima, nuoširdžiai už jas padėkoja ir džiaugiasi tuo būdu galį atsidėti tiktai kūrybiniam darbui.

Kitos literatūrinės premijos nustato visą eilę religinių, regioninių, dalykinių ar kitų tos rūšies klauzulių. Pavyzdžiu gali eiti kad ir vad. „D o d d Mead I n t e r co l l e g i a t e Fellow Prie e“ 1.200 dol. sumos premija. Ji skiriama talentingiems studentams, norintiems ir galintiems būti rašytojais. Kandidatams, norintiems ją gauti, visai nėra reikalo įteikti jau parašytą knygą. Kitą kartą užtenka tiktai gero knygos projekto.

Originaliu motyvavimu pasižymi ir visos 4 premijos, skiriamos didžiausios pasaulyje knygų mėgėjų draugijos „Brook-of-the-Month-Club“. Jos duodamos tiems rašytojams, kurių veikalai pasižymi išsiskiriančiu individualumu, bet kurių skaitytojų masė nesugeba kaip reikiant suprasti ir įvertinti. Kitos rūšies premijos stengiasi paskatinti pageidaujamos rūšies ar skonio literatūrai rastis, pvz., „D i a l Press Price“ 1.000 dolerių premija skiriama tiems nežinomiems autoriams, kurių knygos geriausiai pavaizduoja, kaip šių dienų vyras ir moteris sugeba geriausiai prisiderinti prie dabartinio meto gyvenimo sąlygų. „Teod. Roosevelt Memor ai A w a r d“ skiriama už geriausią rankraštį, vaizduojantį būdingiausius amerikiečių viešojo gyvenimo arba užsienio politikos ūkinius ar politinius aspektus. “M a r k Twain Assoc i a t i o n“ skiria premiją už 10 geriausių citatų iš veikalų tų autorių, kuriuos įteikia publika.. Galiausiai tenka pažymėti dar ir leidėjų premijas. Jos yra pačios stambiosios. Taip, pavyzdžiui, H a r p e r and Brothers leidykla skiria kas dveji metai už dvi geriausias noveles po 10.000 dolerių „Harper Price Novel C o n t e s t“ ir kasmet po 2,500 dol. sumos „S a x t o n Memorial G r ant“ premiją tam rašytojui, kuriam finansiniai sunkumai neleidžia kaip reikiant baigti pradėto darbo. K n o p f leidykla kas dveji metai skiria po premiją už istorijos veikalą ir biografiją. Norton leidykla kasmet skiria 3.500 dol. dydžio „Norton Medi c ai A w a r d“ premiją, duodamą medicinos mokslams tarp pasaulininkų skatinti.

Panašios rūšies premijų yra ir daugiau.

Paskirtos jau ir šiemetinės Pulitzerio premijos Amerikoje. Laikraščių pranešimu premijos paskirtos tokios: Assoc. Press biuro Maskvoje vedėjui E. G i 1 m o n i už jo nuostabų sugebėjimą perduoti žinias telegrafu apie tarptautinę situaciją ir Maskvos konferenciją, laikraščiui „Baltimore Sun“ už „nesavanaudišką viešąją tarnybą, kurią pastaraisiais metais geriausiai atliko iš visų ame rikietiškų laikraščių“, „Washington P o s t“ bendradarbiui E. Fal-1 i a r d u i už geriausią reportažą iš Amerikos vidaus gyvenimo; „Wallstreet Journal“ bendradarbiui W. G r i m e s u i už jo vedamuosius straipsnius, ,,New Jork Times“ buv. atstovui Maskvoje B r o o k s ui Atkins'onui už geriausią reportažą apie Sov. Sąjungą 1946 m. Romano premija paskirta Robertui P e n n W a r e n u i už jo veikalą, „Ali the King's M e n“, poezinį jos — Robertui Lowelliui už jo rinkinį „L o r d W a e r y's Castlle“, muzikos — Charlin Ves už jo Simfoniją 3. istorijos — J. P h i n n e y B a x t e r i u i už jo veikalą „Scientists AgainSt. Time“, biografijos — Will. A 11 e n W i t e ' u i už jo autobiografiją. Už geriausias spaudos nuotraukas premija paskirta A. Hardy, Georgijos Technolog. Instituto bendradarbiui, už jo piešinius — „Chicago Daily News“ bendradardbiui Vandhamui Shoemakeriui, už scenos veikalą šiemet premija nepaskirta.

* Thomas Mannas, lydimas savo žmonos ir dukters Erikos atvykęs į Londoną, skaitė paskaitą apie Nietschės filosofiją. Iš Anglijos jis išvyko į Šveicariją, kur dalyvaus birželio mėn. įvykstančiam Zūricho mieste, tarptautiniam rašytojų PEN klubo suvažiavime. Ten tą paskaitą jis pakartos.

* Reclamo tomeliai vėl pasirodė apyvartoje. Išsyk jų išleista 30. Reclamo leidiniuose spausdinami pasaulinės literatūros šedevrai. Dabar juose daugiausia atstovaujama rusų literatūra.

* Lozanos mieste, Šveicarijoj, mirė šveicarų pasakotojas Ferdinandas Ramuzas, žymiausias. Vak. Šveicarijos epikas. Su Stravinskiu jisai sukūrė „Istoriją apie kareivį“.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai