Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
    Jurgis Jankus: KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1979. Viršelis Rūtos Če-paitytės-Rygelienės. 375 psl., kaina 8 dol.
    Antanas Salys: RAŠTAI. I t. — Bendrinė kalba. Redagavo Petras Jonikas. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija. Roma 1979. 572 psl. Kaina 30 dol. (Akademijos nariams 15 dol.). Užsisakoma šiuo adresu: LKMA Reikalų vedėjas, Piazza della Pilotą 4, 00187 Roma, Italia.
    Dr. Antanas Kučas: Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius. Įvadas kard. Antonio Samore. Išleido Tėvai Marijonai. Chicago 1979, 592 psl.
    POVILAS KAUPAS. Spaudai paruošė Bronius Murinas, išleido P. Kaupo parodos rengimo komisija, Chicago 1979, 72 psl. Įvade — V. Kasniūno ir J. Mieliulio striapsniai lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis. Kitą dalį sudaro Kaupo kūrinių nuotraukos.
    WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Autumn 1979. Varia Issue. 573-752 psl., kaina 5 dol. Užsisakoma šiuo adresu: University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 73019.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai