Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖS WIIRALTUI IR EILĖS SKAIDRIAM TAPATUMUI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė R.V.   
Šioje nedidelės apimties poezijos knygoje daugumas eilių skiriamos menui ir tremties poetams. Vyrauja-tis dėmesys atitenka žinomam estų grafikui Eduardui Wiiraltui, mirusiam tremtyje, Paryžiuje.
Tai yra prisirišimo, kūrybinio prisirišimo, nostalgijos ir žodinės precizijos knyga. Vietomis precizijos siekta su nemaža pastanga, ir tuo mažiau sėkmingai (" Jieškojimas Esmės"), kitur impulsyviu, sakytume, epitafiniu taiklumu:
Raižyk dainą,
lengvai prabėgančią,
medyje
medžio Tiesos. Užkask
pajutimą
plazdančio vėjo sūriam kristale skaidros
("Cantus Firmus Grafiko atminimui". Vertė R.V.)

Pro rinkinį prabėga Wiiralto prisiminimas Paryžiuje ("Taip aš Tave matau"), jo darbų impresijos: "Atlaso kalnai", "Claude" ir kitų. Daug nuostabios praeities grožio paminklams, nemažai ir asmens rezignacijos:
Mes niekad nerandame brolių— mes randam tik sapnų seseris,, pačios Nebūties.
("Girtuoklis", Vertė R.V.)

Grafikos darbų įspūdžiuose vietomis pinasi paties autoriaus žodinė nostalgija; "Gulintis tigras" (vario raižinys), to paties pobūdžio vedamas, vaizduojamas beržyno fone. Wiiralto grafikoje, Rannito žodiniame vaizde šie medžiai yra savo krašto didžios nostalgijos pranašai ("Beržas Raižinyje").

Apskritai autoriaus žodis bene stipriausiai pajustas eilėse benamio žmogaus, žvelgiančio į savo tolimą Vi-rumaą (Wiiraltas nesąmoningai nešiojosi tą patį jausmą grafikoje), Kitur žodis turi tendencijos į beveik germanišką tikslumą.

Knyga išleista dailiai, skoningu santūrumu.
Aleksis Rannit, "Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis" Iš estų kalbos vertė Ants Oras. Išleido Woldemar Klein leidykla, Baden-Baden, Vokietija, 1960.
R.V.

1960 m. vasario mėnesį A. Silvai-re išleido visą Milašiaus poeziją dviems tomais.
Nesenai knygų rinkoje pasirodė Andre Lebois studija "Essais Oeuvre de Milosz". Autorius yra Tulūzos universiteto humanitarinio fakulteto profesorius. Knygos leidėjas —Paul Lebois, 39, rue Guynemer, Rennes, France.

PATIKSLINIMAS
St. Santvaras prašo patikslinti kad velionio Jul. štarkos dainos. "Tušti paliktieji namai" teksto autorius yra ne Bern. Brasdžionis, bet Kazys Bra-dūnas (žr. "Aidai" 1960 nr. 8 str. •"Prie Juliaus štarkos kapo").
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai