Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
NAUJIENOS APIE MILAŠIŲ
Nantea (L.A.), France, einąs laikraštis "La Resistance de l'ouest" 1960.X.19 d. numeryje įsidėjo Louis Chaigne straipsnį "Le genie de Mi-losz". Autorius jį lygina su vokiečių, prancūzų žymiausiais poetais. Primena jį buvus pirmuoju Lietuvos atstovu Paryžiuje.
Praėjusių 1959 metų rugp. mėnesį mirė Francis de Miomandre, Milašiaus draugas nuo 1901 m. ir Milašių visą laiką kėlęs, mirė sulaukęs 80 metų. Po metų 1980 m. rugsėjo mėn, mirė kitas artimas Milašiaus draugas, nuo 1905 metų, Nico-las Beuduin, poetas, rašytojas, sulaukęs taip pat 80 metų. Iš artimųjų Milašiaus draugų gyvi yra dar Jean Cassou ir Gerard Bauer, garsūs prancūzų rašytojai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
L. Dambriūnas: LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI. Liet. Enciklopedijos Leidykla, Bostonas 1960. 160 p. (151-161 p. yra santrauka anglų kalba: Verbai Aspects in Lithuanian).

Jurgis Gliaudą: ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS. Romanas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. Chicago 1960. 268 p. Kaina $2.50.

Alė Rūta: MOTINOS RANKOS. Išleido Liet. Knygos Klubas. Chicago 1961, 397 p. Kaina $4.00.

Pranas Naujokaitis: MAŽI ŽINGSNIAI. Pasakojimai jaunimui. Išleido Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygarda 1960. 119 p. Kaina $2.00.

Pr. Naujokaitis: AKMENS ŠIRDIS. Elegijos. Išleido Ateitis, Brook-lynas, 1960, 104 p.

Perkūno eilės. Išleido Sandara, Chicago, 1960. 63 p.

Inž. V. žemakis: SIENŲ KLAUSIMU tarp Baltijos ir Juodųjų Jūrų. Su 5 žemėlapiais, santrauka bei paaiškinimais anglų kalboje. Išleista autoriaus lėšomis. Chicago, 1960. 122 p.

Knygų Lentyna. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis, Nr. 4 (118). 1960 m. Danville, Illinois, 73-96 p.

Čiurlionio Galerijos Chicagoj 3 m. sukaktis ir Dailės paroda 1960 gruodžio 3 - 12 d.d.

Pov. Rėklaitis: DIE ST. NICOLAI KIRCHE IN VILNA. Atspaudas iš "Zeitschrift für Ostforschung" p. 500 - 522.

Myk. Biržiška: DEL MŪSŲ SOSTINĖS. Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 30., Londonas, 1960 m. 304 p.

Dr. V. Daugirdaitė-Sruogienė: ŽALGIRIO MŪŠIS (550 metų sukakčiai atžymėti). Išleido "Keleivis", Bostonas, 1960 m., 24 p.

IN QUEST OF NINE BROTHERS. Liaudies pasakos vaikams. Paruošė Stepas Zobarskas. Išvertė Mrs. R. Sealey. Spausdinta Anglijoje, 80 p.

BALFo Dešimtasis Seimas 1960 m. Čikaga, 1960 m., 26 p.

švenčių šviesos (Amerikos LB biuletenis) 1960 m., gruodžio mėn. nr. 28, 16 p. Iliustravo dail. Ignas. Turinyje kun. St. Ylos, Viktoro Mariūno, dr. J. Girniaus, St. Barzduko straipsniai, sveikinimai, pranešimai.

Lietuvių Radijo Valandėlė Roches-teryje (1950-1960). Išleista 10 metų sukakčiai paminėti. Redagavo Henrikas žemelis. Išleido Lietuvių Radijo Klubas, 40 p. 1960 m. Leidinyje, kuris gausiai iliustruotas, kalbama apie Radijo Valandėlės Rochesteryje darbą ir reikšmę per 10 metų. Valandėlė išsilaiko iš aukų.

Lietuvos pajūris, red. A. Lyman-tas, leidžia Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos centro valdyba Kanadoje, 1960 m., nr. 4, vidutinio formato, 8 pusi.

Lux Christi, gruodžio mėn. Rašo: kun. dr. St. Žilys — Naujosios rubrikos, kun. dr. J. Gutauskas — Mūsų religiniai pokalbiai, kun. dr. I. Urbonas — Lietuviai Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese, prel. J. Bal-kūnas — Jubiliatas kun. Juozas K. Miliauskas, kun. V. Budreckas — Aktyvus privatinis ir bendruomeninis tikinčiųjų dalyvavimas skaitytinėse mišiose; pamokslų skyriuje: kun. J. A. Karaliaus, kun. dr. J. Gutausko pamokslai; knygų skyriuje St. Yla recenzuoja L. Andriekaus "Saulė Kryžiuose", kun. dr. I. Urbonas — "Stasys Šalkauskis", J. Žilevičius — "Garbė Dievui" giesmyną, žurnalą redaguoja ir administruoja kun. Titas Narbutas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai