Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
R. SPALIS: ALMA MATER. Apysaka. 434 pusi. Išleido "Viltis" Cleve-lande 1960 m. Kaina 5 dol. Gaunama šiuo adresu: Dirva, 6907 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. Kaina 5 dol.

Antanas Škėma: ČELESTA. Išleido "Nidos" leidykla Londone, 1960 m., 70 pusi.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai