Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jaunimą domėtis lietuvių literatūra, kurti ir jieškoti naujų, jaunų literatūros talentų, skelbia
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ,
kurio laimėtojams skiriamos šios premijos:
1. Už geriausią grožinės prozos
kūrinį — $150.00
2. Už geriausią peozijos kūrinį
— $150.00
3. Už geriausią prozinį rašinį
— $50.00
Grožinės Prozos Kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė ar kitas prozos darbas, savo esme priklausąs grožinei literatūrai ir ne-trumpesnis, kaip 2000, bet neilgesnis, kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar jų grupė, arba poema epinio, lyrinio ar humoristinio pobūdžio, ne-trumpesnė kaip 200 ir neilgesnė kaip 1500 žodžių.
Prozinis rašinys turi būti essay pobūdžio ir neilgesnis kaip 4000 žodžių, iš lietuvių kultūros ar visuomeninio gyvenimo temų.
Premijuoti dalykai pirma bus išspausdinti Mūsų Vyčio žurnale, vėliau gali būti spausdinami kitur.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, bet kokių pažiūrų (išskyrus komunistinių) ir priklausą bet kokiai lietuviško jaunimo organizacijai, o taip pat ir tie, kurie nėra tokių organizacijų nariai, bet jaučia lojalumą Lietuvai ir jos kultūrai, ne-vyresni kaip 30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas. Nenustatoma jokių ideologinių rėmų, išskyrus tai, kad konkursui pasiųsta medžiaga privalo sudaryti įnašą į lietuvių literatūrą.
Siunčiamieji dalykai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti nurodyta pavardė, vardas, adresas ir gimimo data.

Raštus prašoma siųsti fil. P. Abelkiui — 2900 Reservoir St., Los Angeles, 26, Calif. Raštai gauti vėliau negu 1961 m. lapkričio 15 d. nebus jury komisijos vertinami.
Šio konkurso jury komisiją sudaro :
Alė-Rūta-Arbienė, J. Gliaudą, A. Gricius, P. Orintaitė - Janutienė ir Bronius Raila.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai