Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Mačernis: POEZIJA. Redagavo Kazys Bradūnas. Pabaigoje Alfonso Nykos-Niliūno apybraiža apie Vytautą Mačernį. Iliustravo Paulius Augius. Išleido Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti; dr. A. Šmulkščio lėšomis. Chicago, 1961 m. 238 p.
Antanas Tu lys: TŪZŲ KLUBAS. Novelės. Išleido Terra. Chicago, 1960. 198 p.
Jonas Mekas: GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Eilėraščiai. Išleido LietuviųStudentų santara. Chicago, 1961, 52 p.
Alė Rūta; BROLIAI. Romanas. Nidos Knygų klubo leidinys. Londonas, 1961 m. 319 p. Kaina 1 dol.
Ignas Končius: ŽEMAIČIO ŠNEKOS, I dalis. Nidos Klubo leidinys Nr. 33. Londonas, 1961 m. 285 p. Kaina 1. Dol.
Bernardas Žukauskas: PIRMOJO PASAULINIO KARO TREMTY. Atsiminimų pluoštas. Lietuvių Krikščioniškosios Demokratijos Studijų klubų leidinys. Čikaga, 1961, 136 p. Kaina $1.50. (Knygą galima užsisakyti rašant: P. Povilaitis, 8743 So. Troy St. Evergreen Park 42, Illinois.
SUVAŽIAVIMO DARBAI IV. Redagavo A. Liuima, S.J. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys Nr. 6. Roma, 1961 m. 321 p.
Juozas Girnius: TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ. Išleido Į Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti, Nr. 2 Chicago, 1961 m. 320 p. Kaina $3.50.
Knygų Lentyna. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biuletenis, Nr. 1, Nr. 2. Danville, 111.
Annali. Istituto universitario Oriéntale, II, 2 Napoli, 1960.
žirginėliai. Plokštelė. Skaito dramos aktoriai: Birutė Pūkelevičiūtė, Viltis Vaičiūnaitė, Leonas Barauskas, Vaclovas Kerbelis, Vincas Skaisgiris ir Kazys Veselka. Audiofoninis tekstas ir režisūra — Birutės Pūkele-vičiūtės. Muzika ir garsų efektai — Zigmo Lapino.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai