Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Jonas Aistis: POEZIJA. 420 p. Iš­leido Romuva (Jonas Galminas, 507 5th Ave., New York 17, N.Y.). Spau­dė pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Įrišta drobe. Aplankas V. K. Jonyno. Ši knyga apima visą Jono Aisčio rinktinę kūrybą. Kaina nepažymėta.

Danutė Paškevičiūtė: NEGALIU VERKTI, eilėraščiai. Išleido Nidos knygos klubas Londone, Anglijoje, 64 pusi., kaina nepažymėta.

LITUANUS nr. 21 (1961) skirtas M. K. Čiurlionio 50 metų mirties su­kakčiai paminėti. Numeris iliustruo­tas M. K. Čiurlionio kūriniais. Pir­mame puslapyje ištraukos iš laiškų Romain Rolland ir Bernhard Beren-son apie M. K. Čiurlionį. Toliau G. M. A. Hanfmann rašo apie Čiurlionį kaip tapytoją, Aleksis Rannitas — Čiurlionis simbolistas, Vyacheslav Ivanov — Čiurlionis ir sintezės pro­blema mene, Raymond F. Piper — Kosminis menas M. K. Čiurlionio kū­ryboje, Vladas Jakubėnas — M. K. Čiurlionis kompozitorius. Gale sudė­tos straipsnių autorių nuotraukos. Numerį redagavo K. čerkeliūnas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai