Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Dr.  Pr. Gaidamavičius: DIDYSIS NERIMAS. Išleido Immaculata, Put-nam, Conn., 1961 m. 297 p. Kaina $2.50.
Alfonsas Gricius: PAŽADINTI SFINKSAI. Lyrika. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1961 m 47 p. Kaina $1.50.
Ignas Končius: ŽEMAIČIO ŠNEKOS. II dalis. Nidos knygų klubo leidinys, Londonas, 1961 m. 239 p.
Jonas Balys: LITHUANIA AND LITHUANIANS, A Selected Bibliography. Frederick A. Praeger, Publisher. New York, 1961. I-X, 190 p. $5.00.

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I, Knyga 3. Redaktorius č. Grincevičius. Chicago, 1961 m. 333-500 p. Rašo: R. Sealey — Bendros mintys apie lietuvių kalbos kilmę; Paulius Rabikauskas — 18-jo amž. Lietuvos bruožai; Mykolas Biržiška — Nežinomieji L. Rėzos akademiniai raštai; d r, A. Rukša — "Diarium Societatis Jesu" ir lietuvių kalba Vilniuje; dr. J. Matusas — Lietuvių lokalinės istorijos Liet. Encikl papildymas — istorinė medžiaga. — Bibliografija. Kronika.

Zenonas Ivinskis: LIETUVOS IR APAŠTALŲ SOSTO SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE. Atspaudas iš "Suvažiavimo Darbų" TV t. 117-150 p. Roma, 1961.
Steponas Matulis, M.I.C.: LIETUVA IR APAŠTALŲ SOSTAS 1795 -1940. Atspaudas iš "Suvažiavimo Darbų" IV t. 151-174 p. Roma, 1961.
Steponas Matulis, M.I.C ; GANYTOJAI IR MOKSLININKAI. Atspaudas iš "Suvažiavimo Darbų" IV t. 18 p. Roma, 1961. Turinyje — arkiv. P. Karevičius, arkiv. M. Reinys, vysk. P Būčys ir kun. prof. J. Totoraitis.
Juozas Eretas: ŠALKAUSKIS IDĖJŲ KELIAIS. Atspaudas iš "Suvažiavimo Darbų" IV t. 175-209 p. Roma, 1961 m.
Knygų Lentyna. Nr. 3 (123),1961.
Algirdas Gustaitis: LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 80 liust-racijų, išleido ir spausdino "Lietuvių Dienų" leidykla Los Angeles, Viršelis prof. Adomo Varno. 37 psl., didelio formato. Kaina 2.50 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai