Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KELI ŽODŽIAI DĖL ALMA MATER RECENZIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė R. Spalis   
Paprastai nesiginčijama su kritiku, bet A. T. kai kurie tvirtinimai reikalauja patikslinimo.
Štai žodžiai iš ateitininkų konferencijos A. T. cituojami su klaustuku kaip nekonsekventiškumas yra istorinis faktas, kurio nedera kraipyti. Lygiai nekonsekventiškas tvirtinimas, kad Lapeikis yra neolithua-nas. Niekur knygoje jis nevadinamas tokiu. Priešingai. Paberžytei jis sako: "Mano korporacija, rodos, ateitininkų rūmuose ruošia initium se-mestri. (45 pusi.).
Neolithuanai, turėdami savo rūmus, niekad nešokdavo pas ateitininkus ir ateitininkai pas neolithuanus.

A. T. toliau rašo: "varpininkas Ru-seckas ne ką skiriasi nuo ateitininko, ne tik nuoširdžiai pasimelsdamas bažnyčioje, bet ir kas sekmadienis traukia lietuviškas giesmes katedroje".

Būdamas studentas, nežinojau nei vieno varpininko, kuris būtų pasiryžęs sprogdinti bažnyčias. Ruseckas atvažiavo į bažnyčią tik dėl kompanijos ir jis išdidžiai Dievui meta: aš nežinau, Dieve, ar tu esi. Tuo tarpu Noreikai nekyla tas klausimas. A.T. nematydamas skirtumo, tikiu, nenorėtų, kad ateitininkai "melstųsi" kaip Ruseckas.

Dėl giesmių katedroje. Tai irgi istorinis faktas. Kudirka dažnai užstojo katalikų Bažnyčią kovoje su rusais. Varpininkai patriotai tais pačiais sumetimais ėjo į katedrą, kovodami su lenkų įtaka Vilniuje. Komunistams užėmus Lietuvą, dalis jų net nukentėjo dėl šito.
Širdingai dėkoju redaktoriui, leidusiam įdėti šį patikslinimą.
R. Spalis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai