Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
*    Egzilų akademija kasmet leidžia savo biuletenį. Neseniai pasirodžiusiame "International Free Academy of Sciences and Letters Bulletin" (No. 4, Juin 1960) prancūzų kalba pažymėta, kad Akademijos Taryboje lietuviams atstovauja dr. J. Baltrušaitis. Lietuvių narių yra 20, latvių 4,    estų 7. Nariais yra šie lietuviai: S. A. Bačkis, J. Baltrušaitis, J. Balys, M. Biržiška, A. Darnusis, J. Gravrogkas, Z. Ivinskis, Pr. Juzaitis, J. Kaminskas, S. Kolupaila, M. Krikščiūnas, S. Lozoraitis, A. Maceina, V. Maciūnas, K. Pakštas (miręs), A. Salys, V. Sidzikauskas, Pr. Skardžius ir J. Vėbra. Akademijos skyrius veikia Niujorke.

*    Berno universitete istorijos ir filosofijos fakultete dėstoma lietuvių kalba. Praeitą semestrą studijuojančių lietuvių kalbą buvo 12 studentų. Tai įvairių kalbų specialistai. Paskaitas skaito prof. Redard.

*    Lietuvių spaudos tremtyje paroda įvyko Jaunimo Centro namuose Čikagoje spalio 15 d. Buvo išstatyta knygos ir periodiniai leidiniai. Su spaudos paroda jungtas ir literatūros vakaras. Skaityta Vinco Kudirkos, Vaižganto, Keliuočio, Miltinio ir Girniaus raštų ištraukos. Savo originalios kūrybos paskaitė K. Bradūnas, M. Katiliškis ir A. Mackus.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai