Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    "Aidų" numeris, skirtas kultūros kongresui, išeis vasario mėnesį. Sausiui nesuspėta sutelkti visos medžiagos.
*    "Draugo" Maironio metų poezijos konkurso 1000 dol. premija sausio 19 d. Vašingtone paskirta Kotrynai Gri-gaitytei už rinkinį "Rudens sapnai." Vertinimo komisija buvo sudaryta iš Antano Vaičiulaičio, Jono Aisčio, dr. Jono Balio, Leonardo Dambriūno ir dr. Antano Sužiedėlio. Laureatė anksčiau yra išleidusi 3 eilių rinkinius: "Akys pro vėduoklę", "Paslaptis", "Širdis pergamente". Premijos mecenatas — prof. dr. K. Alminas. Premijos įteikimas — kovo 24 d. Čikagoje.
*    "Draugo" romano premija sausio 6 d. Toronte paskirta Vaciui Kavaliūnui už romaną "Kalnų giesmė". Komisijon įėjo: Vytautas Tamulaitis, Iz. Matusevičiūtė, A. Gurevičius, kun. B. Pacevičius ir J. Matulionis. Premijos mecenatas — Jonas Tumosa, paaukojęs 1000 dol. Premija bus į-teikta Čikagoje kovo 24 d.
*    Rašytojui Putinui — Vincui Mykolaičiui — sausio 6 d. suėjo 70 m. amžiaus. Jis gyvena Lietuvoje — Vilniuje. Jubiliato kūryba apima poeziją, dramą, romaną, literatūros istoriją bei kritiką.
*    Aldonos Kepalaitės piano koncertas įvyko sausio 27 d. New Yorke, Carnegio rečitalio salėje. Skambino Beethoveno, Chopino, Debussy ir Gaidelio kūrinius. Publikos buvo gausiai. Pianistė gyvena New Yorke, visą laiką skirdama muzikai. Prieš metus ji toje pačioje salėje turėjo pirmąjį savo koncertą.
*    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai šiuo metu priklauso 131 narys. Centras yra Romoje. Naujai išrinktoji valdyba taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas kun. dr. prof. A. Liuima SJ, I vicepirm. dr. prof. Z. Ivinskis, II vicepirm. kun. dr. J. Vaišnora MIC, iždininkas kun. dr. P. Brazys MIC, archyvininkas — kun. dr. V. Balčiūnas. Reikalų vedėjo pareigos pavestos kun. R. Krasauskui. Revizijos komisiją sudaro: kan. dr. Z. Ignatavičius, prel. Razminas ir kun. dr. Kaz. Rėklaitis MIC.
*    Antroji JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių diena bus 1963 m. liepos 7 Tarptautiniame Amphitheatre.
*    Pranciškonų gimnazijos Kenne-bunkporte patalpos pradėtos plėsti praėjusį rudenį. Statoma nauja didelė sporto salė, pamokoms ruošti salė, erdvus kambarys bibliotekai ir kt. Statybos darbai, kiek įmanoma, vykdomi ir žiemos metu.
*    Čikagos Lietuvių Opera šiemet stato Cavalleria rusticana ir Pajacų operas. Spektakliai bus kovo 30, 31 ir balandžio 7 d.d. Studebaker teatro rūmuose.
*    Po kultūros kongreso dailės parodos Čiurlionio galerija naujai pertvarkoma ir numatoma atidaryti vasario 16 d. Galerijos vadovybę sudaro dir. V. Petravičius, nariai: J. Pau-tienius, J. Mieliulis, J. Mulokas ir B. Babrauskas.
*    Liet. Pronto Bičiulių Atlanto pakraščio suvažiavimas ruošiamas New Yorke vasario 10 d. Į programą į-eina pamaldos, paskaitos ir Lietuvos partizanų pagerbimas.
*    Lietuvių R. Katalikų Religinio Kongreso komiteto posėdyje svarstyta galimybės dabar vykstančią Romoje prieškomunistinę parodą 1964 m. perkelti į New Yorką. Tą mintį iškėlęs vysk. Fultonas Sheenas. Ji būtų įjungta į Vatikano paviljoną. Komiteto posėdyje kalbėta apie skyrimą 2000 dol. premijos už tapybos, skulptūros, architektūros bei muzikos kūrinius.
*    Centrinės lietuvių katalikų organizacijos į Liet. R. Kat. Religinio kongreso komitetą paskyrė savo atstovus. Lietuvos vyčiai paskyrė kun. P. žemeikį ir D. Dutkaitę, Studentų Ateitininkų sąjunga — Algį šaulį, ALRK Federacija — dr. Vyt. Vygantą, ALRK Susivienijimas — P. Montvilą, Moksleivių Ateitininkų sąjunga — J. Račkauską. Taip pat ir vienuolijos prašytos skirti savo atstovus; pranciškonams atstovauti deleguotas Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
*    šiuo metu vyksta rinkliava Litu-anus žurnalui leisti, šį žurnalą ant savo pečių yra pasiėmusi studentų sąjunga. Aukų rinkimas ypatingai gyvas Čikagoje. Sausio 20 d. Jaunimo centre spaudos ir organizacijų atstovai supažindinti su žurnalo leidimo bei redagavimo reikalais. Pinigų rinkimo vajus vyksta sausio 18 - vasario 9 d.d. Į vajaus komitetą įeina įvairių pasaulėžiūrinių organizacijų studijuojančio jaunimo atstovai. Komiteto atsišaukime sakoma:
"Lituanus žurnalas siekia objektyviai ir tiksliai informuoti angliškai kalbantį laisvąjį pasaulį apie lietuvių tautos kultūros ir mokslų atsiekimus, istorijos ir geografijos žinias, politinius įvykius bei dabartinę sunkią ir neteisėtą Lietuvos priespaudą. Įtakingas ir tikslus Lituanus žurnalo balsas yra girdimas beveik visose mokslinėse bibliotekose, kultūriniuose rateliuose ir politikų bei valstybės pareigūnų rūmuose. Lituanus žurnalą redaguoja ir leidžia Lietuvių Studentų S-ga, tačiau žurnalo išlaidoms apmokėti kiekvienais metais prisideda visi lietuviai ir lietuvių organizacijos. Kreipiamės ir kviečiame tave, mielas lietuvi, vėl prisidėti savo auka prie šio reikšmingo, gyvo ir pozityvaus darbo. Laukiame atitinkamo dėmesio ir iš visų studentiškų, profesinių, politinių, ideologinių, ir visuomeninių organizacijų."
Aukos yra siunčiamos šiuo adresu: Lituanus, 916 Willoughby Ave., Brooktyn 21, N.Y. Visais kitais vajaus reikalais kreiptis: Algis Lukas, 2407 West 68th St., Chicago 29, 111.; tel. 436-2623.
*    Pedagoginio Lituanistikos Instituto vadovybės Čikagoje pranešimu, Institutas veikia nuo 1962 m. rugsėjo 15 d. Lituanistinius dalykus, einamus Institute, yra pradėjęs dėstyti ir neakivaizdiniu (korespondenciniu) būdu. Pirmasis neakivaizdinio dėstymo semestras, kuris baigiamas sausio 31 d., patenkinamu studentų skaičiumi ir nelauktai gerais jų nuteikimo bei darbo rezultatais parodė, jog šitoks dėstymo būdas, kaip visiems ir visais atžvilgiais prieinamiausias, ir toliau yra tęstinas, plėstinas ir gilintinas. Konkrečiai darbo pradžia rodo, jog šiuo būdu gali visiškai patenkinamai išsispręsti ir taip aštrėjantis lituanistinio prieauglio klausimas.
Nuo vasario 1 d. be svyravimų pradedamas ir antrasis mokslo metų semestras. Nuo šio semestro, be jau žinomų Instituto dėstytojų (prof. dr. Petro Joniko, prof. dr. Albino Liaug-mino, prof. dr. Vandos Sruogienės, kun. dr. Juozo Prunskio, poeto Kazio Bradūno, dail. Adolfo Valeškos, Petro Maldeikio, Vincento Liulevičiaus, Aleksandro Dundulio, Igno Serapino ir Domo Veličkos), Instituto vadovybės pakviestos, į neakivaizdinio dėstymo programos vykdymą įsijungia naujos lituanistinių mokslų pajėgos: prof. dr. Pranas Skardžius, prof. dr. Jonas Balys ir prof. dr. Jonas Grinius.
Galvojantieji (be amžiaus skirtumo) neakivaizdiniu būdu studijuoti lituanistiką smulkesnių informacijų reikalu prašomi kreiptis šiuo adresu: Ped. Lituanistikos Institutas, 5620 So. Claremont Ave., Chicago 36, 111.
*    Kultūros Fondas per 7 metus išleido 3 vadovėlius šeštadieninėms lituanistinėms mokykloms, vieną mokslo veikalą ir du kompozitoriaus VI. Jakūbėno kūrinių sąsiuvinius. Nuo 1958 m. jis leidžia trimėnesinį periodinį bendrinės kalbos laikraštį "Gimtąją Kalbą". Taip pat leidžiamas prof. Vaclovo Biržiškos trijų tomų lituanistikos mokslo ir lietuvių kultūros istorijos veikalas "Aleksandrynas". Tai dokumentinė medžiaga apie lietuvius autorius, rašiusius prieš 1865 m. Jau yra išėjęs I tomas. Jame surinkti daviniai apie 100 mūsų senųjų autorių. II tomas jau įpusėtas spausdinti, o trečiasis atiduotas rinkyklon ir turėtų išeiti iš spaudos 1963 metais.
*    Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba Los Angeles gruodžio 15 d. surengė literatūros vakarą, kurio metu paskelbti ir pagerbti LRD Literatūros premijos (500 dol.) mecenatai. Po 100 dol. aukojo: inž. Br. Budginas, Kl. Galiūnas, kun. J. Kučingis, J. Ramanauskas ir B. Starkienė. Laukiama paskelbiant komisijos 1962 metų LRD literatūros premijai skirti. Manoma suspėti įteikti premiją per Vasario 16 minėjimo iškilmes.
*    Gruodžio mėn. Londone paminėta lietuvių šv. Kazimiero parapijos 50 metų sukaktis. 1912 m. buvo įsigyta dabartinė bažnyčia. Parapijai vadovauja marijonai.
*    JAV Kongrese jo narys Daniel J. Flood įnešė rezoliuciją sudaryti Pavergtųjų Tautų komitetą, šiai rezoliucijai svarstyti duota pirmenybė. Be to, į Kongreso Darbus įtrauktas memorandumo tekstas, liečiąs tokio komiteto re'ikalą.
*    Lietuvos Operos solistė A. Dičiū-tė - Trečiokienė Čikagoje turi dainavimo studiją, kurioje balsą tobulina net jau pasižymėjusios dainininkės.
*    "Nidos" Knygų klubas Londone leidžia kan. M. Vaitkaus atsiminimų II tomą ir R. Spalio novelių rinkinį. Be to numatyta išleisti Ant. Šukio atsiminimai iš nepriklausomybės kovų "Du mediniai ir trys geležiniai kryžiai '. J. Krūmino romanas "šeštasis medis", P. Tarulio romanas, Kazio Almeno novelių rinkinys "Bėgiai", M. Vaitkaus atsiminimai "Šiaurės žvaigždė", H. Nagio literatūrinių straipsnių rinkinys "Langai į šiaurę", K. Vaitkevičiaus novelių rinkinys, P. Andriušio naujas romanas, R. Spalio linksmi pasakojimai, K. Požėraitės naujas romanas, F. Neveravičiaus verstasis Orwelio romanas "1984" ir K. Barėno novelių rinkinys.
*    "Vienybės" koncerte sausio 12 d. programą išpildė J. Gaidelio diriguojamas choras iš Bostono ir solistai Daiva Mongirdaitė ir Stasys Liepas. Išpildyta paties dirigento sukurta kantata apie Lietuvą, kuriai tekstą parašė St. Santvaras. Koncertas buvo Brooklyno Muzikos Akad. salėje
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai