Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUZIKOS SEKCIJOS REZOLIUCIJOS PDF Spausdinti El. paštas
1.    Kiekvienoje kolonijoje turi būti vargonininkas chorvedis, tinkamai muzikoj išlavintas, tvirto lietuviško nusistatymo, gerai suprantąs savo uždavinius Dievo ir Lietuvos atžvilgiu.
Todėl —
a.    Vargonininkų Sąjunga turi organizuoti atitinkamus kursus ar mokyklą čia minimiems darbuotojams parengti,
b.    Lietuviškųjų parapijų vadovybės sudaro tinkamas vargonininkų išlaikymo sąlygas,

c.    LB apylinkės su vietos parapijų vadovybe suranda vargonininkų kandidatų. Šis darbas turi būti pradėtas 1963 metų I-jį pusmetį.

2.    Lietuvių muzikų kūrybos skatinimas:
a.    Reikia visuomenėj skleisti idėją, kad atskiri asmens ir organizacijos pas kompozitorius užsakinėtų muzikos kūrinių,

b.    Rengti kasmetinius naujų vokalinių ir instrumentalinių kūrinių koncertus,

c.    Skleisti idėją, kad kompozitoriams už jų kūrinius koncertų rengėjai skirtų kad ir nežymų honorarą.
Šis punktas vykdyti pirmoje eilėje priklausytų LB kultūros reikalų vadovams.

3.    Lietuvių muzikologijos reikalu: Pasirūpinti, kad kasmet būtų išleidžiamas bent vienas šios srities lietuviškas veikalas. Ši veikla priklausi Lietuvių Muzikų Komisijai.

4.    Kritikos atžvilgiu: Kreiptis į visus laikraščių redaktorius su prašymu siekti augštesnio muzikinio lygio.

5.    Chorų stiprinimo reikalu:
a.    Organizuoti chorų gastrolių tinklą po lietuvių kolonijas. Čia turėtų būti apimami ir solistai.

b.    Skirti kasmetinę premiją už geriausią lietuvių choro koncertą. Vykdo Lietuvių Muzikos Komisija ir LB kultūros vadovybė.

6.    Aktualiais šių dienų klausimais:
a.    Populiarinti ir remti J. Žilevičiaus Lietuvių Muzikologijos archyvą ir rinkti jam medžiagą,

b.    Dabartinėje Lietuvoje drauge su religija persekiojama ir lietuvių giesmė. Kreiptis į kompozitorius suintensyvinti savo pastangas religinių giesmių kūrime,

c.    1964 m. New Yorke rengiamas lietuvių religinis kongresas. Prašyti chorus šiai šventei rengtis.

d.    1966 m. rengtina lll-ji Lietuvių dainų šventė. Jau dabar reikia pradėti parengiamieji darbai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai