Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS REZOLIUCIJOS PDF Spausdinti El. paštas
1.    Sudaryti sąlygas Antanui Mažiuliui baigti paruošti spausdinimui tautotyrinį mokslinį veikalą "Lietuviškąją krikščionybę".
2.    Rūpintis išleisti dr. J. Balio "Lietuviškųjų dainų Amerikoje" II-ją dalį.
3.    Jieškoti žmonių, kurie perrašytų ir sutvarkytų a. a. Juozo Būgos tautosakos rinkinių užrašus. Surasti žmogų, kuris perrašytų iš juostelių Juozo Būgos surinktųjų dainų melodijas.
4.    Kalbos rašybai suvienodinti sudaryti komisija iš šių kalbininkų: St. Barzduko, prof. dr. P. Joniko, prof. dr. A. Salio ir prof. dr. Pr. Skardžiaus.
5.    Gimtosios Kalbos redagavimo ir leidimo klausimai svarstyti pavedami redakcinei komisijai.
6.    Teigiamai įvertina Lituanistikos Instituto veiklą ir kviečiama šią instituciją konkrečiai paremti.
Nuspręsta šiuos nutarimus perduoti II-jo Kultūros Kongreso bendrajai rezoliucijų komisijai.
Šia proga tenka apsidžiaugti, kad pirmasis nutarimų punktas dalinai jau realizuojasi, nes dr. Juozas Dauparas, šiame posėdyje dalyvavęs, pasižadėjo duoti $1,000, kad A. Mažiulis galėtų užbaigti paruošti spaudai mokslinį tautotyrinį darbą "Lietuviškąją krikščionybę".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai