Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Antrojo JAV ir Kanados Lietuviu Kultūros Kongreso REZOLIUCIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Dr. Vincas Maciūnas skaito rezoliucijas

I.
Antrasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas, peržvelgęs lietuvių išeivijos kultūrines pastangas ir laimėjimus, su pasigėrėjimu ir dėkingumu vertina lietuvių kultūrininkų darbą ir kūrybą ir kviečia juos nesitenkinti tik esamos padėties palaikymu, bet pereiti į dinamišką kultūrinę ofenzyvą visose kultūros bei veiklos srityse.

II.
Pripažindamas kiekvieno lietuvio svarbą lietuvybei ir jos išlaikymui, Kongresas ypatingai kreipiasi į visus lietuvius kultūrininkus, lietuviškųjų parapijų vadovus, organizacijų veikėjus, spaudos darbininkus ir sportininkus, primindamas, kad kiekvieno jų darbas yra drauge ir lietuviškosios kultūros postas, už kurio gynimą ir išlaikymą jie yra atsakingi prieš lietuvių tautos ateitį.

III.
Atsižvelgdamas į konkrečius lietuvių kultūrinio gyvenimo uždavinius, Kongresas nutaria:
1. prašyti PLB organus rūpintis, kad nė viena lietuviška kolonija neliktų be lituanistinės mokyklos.
2 priminti tėvams, kad savo priešmokyklinio amžiaus vaikus leistų tik į grynai lietuviškus darželius ar į parengiamuosius lituanistinių mokyklų skyrius; to siekiant, steigti lietuviškus darželius, o kur to negalima, stengtis parapiniuose darželiuose   turėti lietuvišką skyrių;
3.    pavesti JAV LB Centro valdybai tirti lietuviškos viduriniosios mokyklos ir lietuviškų bendrabučių steigimo galimybes,
4.    siūlyti PLB valdybai steigti Švietimą Tarybą.
5.    rekomenduoti PLB valdybai 1963 metais surengti studijų dienas šeimos lietuviškumo išlaikymo klausimais,
6.    kviesti jaunosios kartos kultūrininkus aktyviau jungtis į bendrą lietuviškosios kultūros darbą,
7.    skatinti lietuvių studentiją labiau susidomėti lituanistinių mokslų studijomis ir pasinaudoti Pedagoginio Lituanistikos Instituto neakivaizdiniais kursais,
8.    raginti lietuvių visuomenę bei organizacijas remti lietuvių jaunimo sportinę, meninę ir kitokią kultūrinę veiklą,
9.    skatinti tikinčiuosius, būti lietuviškų parapijų nariais ir, dalyvaujant lietuviškose pamaldose bei organizaciniame parapijų gyvenime, kovoti dėl jų lietuviško išlaikymo,

J. Pautienius  Vasaros peizažas

10.    prašyti Lituanistikos Institutą suaktyvinti savo veiklą, sutelkiant visus lituanistikoje moksliškai dirbančius, ir rūpintis aktualių lituanistinių mokslų veikalų leidimu,
11.    pritarti J. Kapočiaus ir J. Bačiūno sumanymui išleisti reikalingą lietuvių Enciklopediją anglų kalba,
12.    sveikinti ir remti paskirų rašytojų pastangas, leidžiant lietuvių literatūros veikalų angliškus vertimus,
13.    raginti lietuvių visuomenę ir toliau remti reikšmingą mūsų tautos reikalų propagandai Lituanus žurnalą, o mūsų kultūrines institucijas ir paskirus kultūrininkus prašyti, kad padėtų  sutelkti  žurnalui  reikalingą  medžiagą.
14.    raginti tėvus prenumeruoti savo vaikams Eglutės laikraštėlį ir kviesti rašytojus bei dailininkus paremti jį savo rašiniais ir kūriniais,
15.    prašyti LB apylinkes ir kultūrines organizacijas pasirūpinti lietuviškų knygų platinimo talka paskirose vietovėse ir steigti lietuviškas bibliotekas bei skaityklas,
16.    kviesti visus, o ypač finansiškai pajėgesnius lietuvius, remti Lietuvių Fondą ir būti jo nariais,
17.    pavesti JAV LB Centro valdybai tirti Lietuvių Kultūros Namų steigimo galimybes,
18.    prašyti, kad mūsų periodinė spauda šalia lietuvių visuomeninių ir politinių reikalų svarstymo išsamiai informuotų apie visus svarbesniuosius lietuvių kultūrinio gyvenimo įvykius,
19.    siūlyti, kad spaudoje ir mokyklose būtų vartojama viena dar Nepriklausomosios Lietuvos laikais priimta rašyba,
20  siūlyti, kad būtų daugiau rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu ir jos gryninimu mūsų raštijoje, ir rekomenduoti visuomenei palaikyti tam reikalui leidžiamą Gimtosios Kalbos žurnalą,
21.    atkreipti ypatingą dėmesį į skubų medžiagos rinkimą išeivijos istorijai ir rūpintis tokios medžiagos paruošimu, pavedant tą reikalą Lietuvių Istorijos Draugijai,
22.    rekomenduoti, kad lietuvių privačių ir ypač visuomeninių pastatų architektūroje atsispindėtų lietuviškosios aspiracijos,
23.    pasmerkti    sovietinių institucijų išeiviams lietuviams    peršamą vadinamą kultūrinį bendradarbiavimą    ir tokio bendradarbiavimo propagandą.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai