Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Draugo 27-ji romano premija kovo 25 įteikta Juozui Kralikauskui Kultūros centro salėje Detroite. Ta pačia iškilme paminėta ir dienraščio Draugo 70 m. sukaktis. Iškilmėje dalyvavo laureatas ir premijos mecenatai Juozas ir Marija Mi-koniai. Koncertinę programą atliko sol. Margarita Momkienė, akompanuojant Vidui Neverauskui. Premijos įteikimo iškilmę praturtino Amerikos lietuvių šimtmečio spaudos paroda. Parodyti JAV lietuvių laikraščiai bei žurnalai, leisti prieš antrąjį pasaulinį karą.
— Lietuvių Fondo tarybos posėdis įvyko kovo 18 Chicagoje. Aptarti įvairūs aktualūs klausimai, kaip įjungimas į LF jaunimo, LF vardyno išleidimas, pelno skirstymas, palikimai ir 1.1. Pasigėrėta gautu dr. Jono Gliaudelio 100,000 dol. palikimu; pranešta, kad š.m. kovo 16 Lietuvių Fondas turėjo 4529 narius, įnešusius 1,532,166 dol. Praėjusiais metais LF gavo 105,000 dol. Iš procentų pernai lietuvių reikalams paskirta 73,000 dol. Tarybos posėdyje taip pat aptarti ir metinio suvažiavimo (gegužės 5 Chicagoje) reikalai. Šiuo metu LF tarybos pirmininkas yra dr. Gediminas Balukas; valdybos pirmininkas — dr. Antanas Razma, pelno skirstymo komisijos pirmininkas — dr. Kazys Ambrozaitis.
— Minkų radijo valandėlė kovo 25 iškilmingu renginiu Bostone paminėjo savo veikimo 45 m. sukaktį.
— Lietuvių Kultūros archyvo Alkos pastatui padidinti išleista 80,000 dol. Aukų gauta 60,000 dol., pasiskolinta 20,000 dol. Iš visuomenės prašoma daugiau aukų. Aukoms siųsti adresas: Lith-uanian Cath. Academy of Sciences, Inc., P.O. Box 608, Putnam, CT 06260.
— Lietuvių, latvių ir estų atstovai kovo 23 buvo priimti VVashingtone Valstybės pasekretoriaus Europos reikalams. Itin užtikrintas JAV ryžtas nepripažinti Pabaltijo valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.
— Dr. Antanui Maceinai kovo 23 paskirta Stasio Šalkauskio 1,000 dol. kūrybinė premija. Ateitininkų Federacijos valdybos sudarytoji komisija: Saulius Girnius, kun. Alfonsas Grauslys, Česlovas Grincevičius, Aušrelė Liulevičienė ir Alina Skrupskelienė. Premija paskirta už veikalą "Filosofijos kilmė ir prasmė".
— Dr. Grigas Valančius, miręs praėjusiais metais rugsėjo mėnesį, kovo 11 Los Angeles, Cal., pagerbtas kultūriniu renginiu. Apie velionį ir jo veikalą "Žemaičių didysis" kalbėjo Paulius Jurkus.
— Los Angeles Dramos Sambūris kovo 24 ten suvaidino Jurgio Gliaudos komediją "Kompiuterinė santuoka".
Režisavo D. Mackialienė.
— Dr. Leonas Kriaučeliūnas pakviestas sudaryti ir pirmininkauti PLB Kultūrinės talkos komisijai, kuri rūpinsis įvairiais PLB kultūriniais renginiais.
— Baltų Filatelijos paroda balandžio 7-8 suruošta Lietuvių namuose Toronte. Kanadoje.
— Kun. Albertas Kontautas (Contons)
uolus vyčių veikėjas ir buvęs Liet. Kunigų vienybės pirmininkas, paskirtas Bostono lietuvių parapijos klebonu.
— "Europos Lietuvį", leidžiamą Londone, Anglijoje, nuo kovo pradžios pradėjo redaguoti dr. Vytautas Čepas.
— Lietuvių Enciklopedijos pabaigtuvės balandžio 29 suruoštos Lietuvių namuose Toronte. Buvo dr. A. Klimo paskaita, filmas apie LE darbą, pasiklausyta St. Santvaro jo paties skaitytos poezijos Dalyvavo ir leidėjas Juozas Kapočius
D a i l ė. — Parodos: Magdalenos Stankūnienės — kovo 24-25 Los Ange-les, Cal.; Telesforo Valiaus — balandžio 7-8 Toronte, Kanadoje; Vytaut« Igno — balandžio 7-8 Detroite; Ringai-lės Zotovienės — bal. 21-22 Toronte. Kanadoje.
M u z i k a. — Muzikinę dramą, "Emilija Platerytė", kurios libretas A. Kairio, kompozicija Aloyzo Jurgučio, ko v 31 Marijos aukšt. mokyklos salėje Chicagoje atliko Dainavos ansamblis. Dirigavo kompozitorius, dainavo solistai Nerija Linkevičiūtė, Rimas Strimaiti v Valentinas Liorentas, Audronė Simonaitytė ir kt. Pastatyme dalyvavo ir 16 asmenų orkestras. Ši muzikinė drama balandžio 28 pakartota Toronte.
— Komp. Julius Gaidelis 70 m. amžiaus proga balandžio 29 Brocktone pagerbtas koncertu ir vaišėmis. Koneert< programoje dalyvavo solistai — Violeta Balčiūnienė, Marytė Bizinkauskaitė, Stasė Daugėlienė, Daiva Mongirdaitė-Richardson, Benediktas Povilavičius. Norbertas Lingertaitis, smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, pianistai Saulius Cibas ir Vytas Bakšys, taip pat Brock-tono šv. Kazimiero parapijos choras.
— Koncertai: Albino Prižginto vargonų rečitalis — kovo 4 Šv. Patriko katedroje New Yorke; Manigirdo Motekaičio piano koncertas — kovo 11 Jaunime centre Chicagoje; Antano Smetonos piano koncertas — kovo 24 Willoughby. Ohio; Aldonos Stempužienės-Švedienės dainų ir operų arijų rečitalis — kovo 27 Clevelande; Laimos Rastenytės-Lapinskienės dainų ir operų arijų rečitalis — balandžio 1 Jaunimo centre Chicagoje

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai