Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Baigiant spausdinti šį "Aidų" numerį, lapkričio 22 d. Dalias mieste Texuose nužudytas JAV prezidentas J. P. Kennedy. Palaidotas Vašingtone lapkričio 25 d., dalyvaujant 93 valstybių valdovams bei atstovams. JAV prezidentu tapo vicep'rez. Lyndon B. Johnsonas.

*    Lapkričio 23-24 d. d. New Yor-ke buvo Vliko suvažiavimas. Prelegentai: dr. A. Trimakas, J. Glem-ža, dr. J. Puzinas, dr. K. Šidlauskas ir prel. J. Balkūnas, V. Sidzikauskas, J. Audėnas, St. Lūšys ir Liet. atstovas Vašingtone J. Kajeckas. Kiekvienas kalbėjo Vliką liečiančiais klausimais.

*    Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 1000 dol. premija paskirta develando Tėviškės Garsų radijo mokyklinio amžiaus 'radijo programai.

*    Dr. J. Puzinas išrinktas Lituanistikos Instituto prezidentu.

*    Šiemet 60 m. amžiaus sulaukė vysk. Vincentas Brizgys, prof. Juozas Brazaitis ir prof. Simas Sužiedėlis.

*    Spalio 16 d. Amerikos lietuvių veikėjui ir žurnalistui dr. Pijui Grigaičiui suėjo 80 metų. Jis gimė 1883 m. Gudaičių k. Bublelių valsč., Kudirkos Naumiesčio apskr. Gimnaziją lankė Marijampolėje ir Mintaujoje. 1903 m. pradėjo studijas Petrapilio universitete, kur pasižymėjo veikla lietuvių teatre. 1905 m. dalyvavo revoliucijoje, sėdėjo kalėjime, buvo nuteistas mirti. Pabėgęs iš kalėjimo, atvyko į Ameriką, čia rinko aukas revoliucijai remti. 1907 m. išvyko į Šveicariją ir Berne baigė teisių mokslus. Grįžęs Amerikon, sustojo Baltimorėje ir redagavo savaitraštį "Pirmyn". 1914 m. pradėjo redaguoti "Naujienas". Jas teberedaguoja ir šiandien. Pirmojo Pasaulinio karo metu dalyvavo Amerikos Lietuvių Seime, ku'riame pasiūlė rezoliuciją, kad Lietuvai būtų pripažinta laisvo apsisprendimo teisė. Čikagoje Grigaitis baigė universitetą ir gavo teisių daktaro laipsnį. Jis aktyviai rėmė Dariaus ir Girėno skridimą per Atlantą, organizavo komitetą P. Vaitkaus skridimui finansuoti; padėjo į-steigti Altą, nuolat buvo jo valdyboje. Šiuo metu eina vicepirmininko pareigas. Dalyvavo visose lietuvių delegacijose Baltuosiuose Rūmuose Lietuvos laisvinimo reikalais. Jis dalyvavo ir Balfo organizavime. Lapkričio mėn. jam Čikagoje suruoštos didelės pagerbtuvės.

*    Draugo poezijos konkurso komisija šiais metais sudaryta iš New Yorko ir jo apylinkėse gyvenančių asmenų. Jury komisiją sudaro — L. Andriekus, St. Yla, P. Jurkus, A. Samusis ir V. Volertas. Poezijos kūriniams siųsti terminas baigiasi gruodžio 1 d. Romano ir poezijos premijų įteikimo vakaras - koncertas bus ateinančių metų kovo 22 d. Jaunimo Centro salėje. Mecenatas — J. Evans.

*    Pianistė Aldona Kepalaitė lapkričio 9 d. koncertavo su Broadway simfoniniu orkestru New Yorke ir išpildė E. Griego fortepijono kūrinį.

*    Adomo Galdiko tapybos apžvalginė paroda atidaryta lapkričio 30 d. Čiurlionio Galerijoje Čikagoje. Dailininkui šį rudenį suėjo 70 m. amžiaus.

*    Lapkričio 9 d. Australijoje, Newcastle mieste, įvyko trečioji iš eilės N. S. W. lietuvių dainų šventė. Dalyvavo Newcastle lietuvių choras ir Sydney "Dainos" choras. Chorams vadovavo dirigentai St. Žukas ir K. Kavaliauskas.

*    Čikagos meno festivaly tapybos skyriuje premiją 2,500 dol. laimėjo dail. Kęstutis Zapkus už milžiniškos apimties darbą, pavadintą "Sikstina". Šiame festivalyje Zapkaus kūryba yra išstatyta tarp 100 kitų festiva-lin kviestų rinktinių dailininkų.

*    šviesos - Santaros pastangomis, lapkričio 8-14 d. d. Čikagoje Čiurlionio Galerijoje suruošta dail. Prano Gailiaus paroda. Dailininkas nuo 1950 m. gyvena Paryžiuje ir ten ruošia parodas, šiais metais ten jų buvo net penkios.

*    Dail. V. Vaitiekūno, J. Mieliu-lio ir A. Petrikonio tapybos darbų paroda atidaryta Čiurlionio Galerijoje lapkričio 24 d. Paroda tęsėsi vieną savaitę.

*    Lapkričio 16-17 d. Baltimorėje A. Tamošaitienė buvo išstačiusi tapybos darbus ir kilimus. Parodos kataloge įžanginį žodį parašė Jonas Aistis.

*    "Lituanus" 1963 m. 1 rir. iliustruotas dail. Vytauto Igno darbais. Jo kūryba susidomėjo JAV kongre-sininkas John S. Monagan iš Conn. Pradėjo susirašinėti su dail. Ignu ir paprašė atsiųsti papildomų "Lituanus" egzempliorių. Igno darbai rado atgarsio ir pas vieną amerikietį iš Čikagos. Šis per "Lituanus" jau yra įsigijęs mūsų dviejų grafikų, Augiaus ir Valiaus, kūrinių. Pora religinių dail. Kaz. žoromskio paveikslų, kurie buvo "Lituanus" puslapiuose, patiko World's Christian Student Federation Ženevoje — paprašyta nuotraukų ir numatoma panaudoti jas savo leidiniuose. "Lituanus" žurnalo meninė priežiūra yra architekto Kęstučio čerkeliūno rankose.

*    Lietuvių Opera Čikagoje "Tos-cą" stato balandžio 19, 25, 26 d. d. Skelbiama, kad spektakliai nebeįvyks Marijos Augštesniosios mokyklos salėje, o Studebakerio teatre. Lapkričio 30 d. Čikagoje suruoštas balius, kurio pelnas skiriamas operai palaikyti.

*    Pasaulinės parodos lietuvių dainų ir tautinių šokių festivalyje, be anksčiau užsiregistravusių chorų, naujai užsiregistravo: Detroito šv. Antano parapijos choras (ved. Alb. Mateika), Scrantono šv. Mykolo parap. chras (ved. Elena Mo'ran) ir Bing-hamtono šv. Juozapo parap. choras. Repertuaro gaidos jau atspausdintos ir išsiuntinėtos tiems chorams, kurie pranešė reikalingų egzempliorių skaičių. Kiti chorai prašomi neatidėliojant pranešti, kiek egzempliorių repertuaro prisiųsti.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai