Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Mikuckis   

AŠAI — ŽMOGUS

Audras, žaibus maldau, —
Drąsuolis ir baugus,
Vergauju ir valdau.
Ašai — žmogus!

Palenkti valiai atomus,
Veržiuos žinynan nuolatos.
Matuoju erdvių platumas, —
Žeme rituos.

Aplink ją skrieju,
Prie jos glaudžiuos.
Dievų kūrėjas —
Maištauju ir meldžiuos.TU ATĖJAI KADA RUDUO

Tu atėjai, kada ruduo...
Ir veltui aš tavęs jieškojau,
Kai man pavasarių ir vasarų
Perdaug lyg buvo.

Atslinko lapkritys,
Ir krisdamas, kaip lapas,
Viešnagę aš baigiu. —
Lig paskutinio lašo
Lenkiu aš taurę.

Lenkiu aš taurę
Ir jos dugne
Matau ir džiaugsmą mano ryto,
Ir ašaras,
Ir kančią vienumos,
Ir širdį, šaukiančią mane.

Tu atėjai, kada ruduo...
Nešauki.
Neatsiliepsiu aistromis,
Nekrisiu tavo glėbin,
Nedegsiu pabučiavimo liepsnoj.

Kai rudenio rapsodiją
Palangėj sodo vėjas gros,
Dienas kai skausmas nuodija —
Nebejieškoki meilės prarastos...

RUDUO

Ruduo. Lapai sukas ir sklando —
Jie krito, prigludo prie tako.
Juos vėjas prakalbinti bando —
Kažką nesuprantamo sako.

Nukrito, nutilo . .. Bebalsis
Jų aimanas dingo pakrantėj ...
Bet naujas pavasaris kelsis
Audringas žavėt ir gyventi!

Kai mano ruduo priartėjo —
Ir lapkričio dienos ir gruodai,
Užgeso žara, kur švitėjo
Ir laimės užsklęsti aruodai.

Nūn dalią sutikdamas karčią
Ir pastarą žiedą nuskynęs, —
Aš laimės jieškot tarp paparčių
Negrįšiu į girių tankynę.

MYLIU, O GAL IR NEMYLIU

Myliu, o gal ir nemyliu —
Kančios taurė jau sklidina!
Ir vazoj vystančių gėlių
Nesužėrės žiedų liepsna...

Šopeno laidotuvių maršas,
Rudens nublukusi varsa,
Ir komikai raudoti peršąs —
Dirbtinio skausmo grimasa.

Poemoje nuogatos nuotykius
Skanduoja modernus poetas —
Erotika, aistra egzotikos
Ir iškrypimo siluetas.

Tarp spalvą keičiančių stabų —
Myliu, o gal ir nemyliu .. .
Ne atgailos maldas kalbu —
Gailiu tik vystančių gėlių.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai