Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Lietuvių radijo valanda Laisvės Varpas savo 25 m. veikimo sukaktį balandžio 22 Bostone paminėjo kultūriniu renginiu, kurio programą atliko akt. Algimantas Dikinis ir pianistas Vytas Bakšys. Laisvės Varpo programoms vadovauja Petras Viščinis. Transliacijos girdimos Naujosios Anglijos apylinkėse.
— Kanados Lietuvių katalikų kunigų vienybės
suvažiavimas įvyko balandžio 27 Toronte. Svarstyta religinės šalpos, LKB kronikos leidimo ir Šv. Kazimiero kolegijos Romoje lietuviškumo reikalai. Kanados Lietuvių katalikų kunigų vienybės pirmininku yra kun. J. Staš-kus.
— Lietuvių Fondo narių suvažiavime gegužės 5 Chicagoje investavimo komisija pranešė, kad 1978 m. pajamų turėta per 105,899 dol.
— Prel. Audrys Bačkis gegužės 5 paskirtas labai aukštoms pareigoms — Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos pasekreto-riu. Anksčiau jis yra dirbęs Šv. Sosto nunciatūrose Kosta Rikoje, Filipinuose, Turkijoje ir Nigerijoje. Jo dabartinės pareigos labai svarbios. Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos rankose yra Vatikano santykių tvarkymas su užsienio valstybėmis ir jo nunciatūros bei delegatūros visame pasaulyje. Tai būtų panašu į Vatikano užsienio reikalų ministeriją.
— Savaitraštis Keleivis, einąs Bostone nuo 1905 m., dėl finansinių nepriteklių gegužės 15 sustojo ėjęs.
— Dienraščio Draugo 70 m. leidimo sukaktis gegužės 20 Chicagoje, Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje, paminėta koncertu. Programą atliko solistai Gina Čapkauskienė ir Arnoldas Voketaitis. Taip pat pianistė Raimonda Apeikytė. Draugo kultūrinis priedas, apimąs mokslą, meną, literatūrą, šiemet mini 20 m. Jį redaguoja Kazys Bradūnas.
— Stasys Lozoraitis, jr., Lietuvos atstovas prie Vatikano, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Chicagoje išrinktas šių metų labiausiai pasižymėjusiu lietuviu. Jis ten Palmer House viešbutyje gegužės 20 pagerbtas pobūviu.
— Lietuvių Dukterų draugija Chicagoje įvairiais renginiais bei aukomis per metus sutelkė 14,000 dol. lietuvių šalpai.
— Lituanistikos Instituto suvažiavimas įvyko New Yorke, Kultūros židinyje, gegužės 26-27. Juo paminėta Vilniaus universiteto 400 m. sukaktis. Šis suvažiavimas bus aprašytas plačiau.
— Popiežius Jonas Paulius II gegužės 6 aplankė lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją Romoje.
Vysk. Juozas Matulaitis-Labukas. Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio parapijos apaštalinis administratorius, gegužės 31 mirė Kaune. Velionis buvo gimęs 1894 m. sausio 19 Šūdonių km.. Butrimonių vis., Alytaus apskr. Baigęs Vilniaus kunigų seminariją, 1918 m. gegužės 26 d. įšventintas kunigu. Šveicarijoje 1925 m.
įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. Įkūrus Kaišiadorių vyskupiją, 1926 m. paskirtas vyskupijos kancleriu. Nuo 1928 m. buvo jos generalinis vikaras. Po vysk. J. Kuktos mirties 1942-1943 m. valdė Kaišiadorių
vyskupiją. Rusams antrą kartą sugrįžus į Lietuvą, 1946 prel. J. Matulaitis-Labukas buvo išvežtas į Sibirą ir grąžintas 1955m. 1965 m. išrinktas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos administratorium. Tais pačiais metais pop. Paulius VIjį pakėlė vyskupu. Vyskupo šventinimus priėmė Romoje gruodžio 5 d. Velionis
praėjusiais metais lankė gimines Amerikoje ir Kanadoje. Pažymėtina dar, kad vysk. Juozas Matulaitis-Labukas nepriklausomos Lietuvos spaudoje rašė straipsnius filosofinėmis, teologinėmis ir socialinėmis temomis.

Los Angeles Lietuvių Diena
įvyko birželio 16-17. Suruošta įdomi kultūrinė programa; Jurgio Račkaus grafikos paroda, liet. spaudos paroda (Br. Kviklio rinkinys), sol. Genės Ugianskienės ir "Nerijos" mergaičių koncertai. Dalyvavo apie 1,500 žmonių. Iškilmių pamaldose pamokslą sakė T. Leonardas Andriekus. O.F.M. Lietuvių Dienų rengimu rūpinasi Šv. Kazimiero parapija. Vadovauja klebonas — prel. Jonas Kučingis.
— Dalios Sakaitės piano koncertas
buvo balandžio 2 New Yorke, Hubbard Recital salėje; Antano Smetonos piano koncertas — bal. 28 Clevelaude. Muzikos institute.
— Mergaičių choras "Nerija"
iš Clevelando, gegužės 6 koncertavo Jaunimo centre, Chicagoje. "Nerijos" dirigentė — Rita Čyvaitė-Kliorienė.
— Marijos Tūbelytės tapybos paroda
gegužės 25 atidaryta Chicagoje, Jannimo centro Čiurlionio galerij giasi birželio 3.
— Pabaltiečių grafikos ir skulptūros paroda vyko balandžio 27-29 estų namuose. Iš lietuvių dalyvavo šie
dailininkai: V. Ignas, V.K. Jonynas, V.Krištolaitytė, E. Urbaitytė. R.Viesulas. Parodą organizavo pabaltiecių meno draugija Baltia, kuriai vadovauja Alina Staknienė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai