Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
—    JAV viceprezidentas Hubert H. Humphrey XI 1.6 priėmė ALTo delegaciją, kuriai vadovavo inž. A. Rudis (kiti dalyviai: T. Blinstrubas, P. Dargis, kun. Pr. Garšva, dr. P. Grigaitis, J. Kapočius, M. Rudienė, dr. J. Stukas, L. šimutis ir M. Vaidy-la). JAV vyriausybė paprašyta nepriklausomos Lietuvos atstatymo 50 metų sukakties proga pakartoti savo nusistatymą, nepripažįstantį sovietinės okupacijos, ir išleisti tai sukakčiai paminėti JAV pašto ženklą. Viceprezidentas savo atsakyme pabrėžė: "Jungtinių Valstybių vyriausybė patvariai atsisako pripažinti prievartinį Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą ir tebepalaiko visų Baltijos tautų apsisprendimo reikalą".

    Ateitininkų Federacijos nauju vadu korespondenciniuose rinkimuose išrinktas prof. dr. Justinas Pikū-nas. Gimęs 1920, jis baigė Marijampolės marijonų gimnaziją 1940, studijavo Vytauto D. universitete 1941-43, psichologijos studijas tęsė Mūn-cheno universitete ir jas baigė daktaro laipsniu 1949. Atvykęs į JAV, nuo 1951 profesoriauja Detroito universitete ir išleido kelius psichologijos vadovėlinius veikalus. — Tuose pačiuose rinkimuose Ateitininkų Federacijos kontrolės komisijon išrinkti dr. A. Razma, A. Skrupskelienė ir prof. B. Vitkus.

Mirtys. — Gruodžio 17 Čikagoj mirė veterinarijos gydytojas Vincas Katelė, sulaukęs 65 metų amžiaus. Veterinarijos mokslus baigė Rygoje 1932 ir nuo 1938 dėstė žemės ūkio akademijoje (docentas, 1943 e. o. prof.). Vokietijoj profesoriavo Pabaltijo universitete. 1947 atvyko į JAV. Iš savo srities paskelbė studijinių straipsnių.

— Gruodžio 30 Londone mirė Bronius Kazys Balutis, Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras Londone (nuo 1934). Euvo gimęs 1879 gruodžio 29 Seirijuose, taigi, sulaukė 88 metų amžiaus. Baigęs mokytojų seminariją ir matininkų kursus, 1905 jis atvyko į JAV ir čia vėliau dar baigė teisės mokslus. 1908-10 pirmininkavo Tėvynės mylėtojų draugijai ir sutelkė lėšų V. Kudirkos raštams išleisti. 1912-19 redagavo   "Lietuvą".  Nuo  1920  dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoj kaip politikos, vėliau Vakarų departamento direktorius,  1927-28 ministerijos generalinis sekretorius, o vėliau (ligi paskyrimo į Londoną) Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras Vašingtone (1928-34). Yra atstovavęs Lietuvai įvairioje  užsienio derybose, vadovavo Lietuvos delegacijai 1920 deryboms su Lenkija Suvalkuose ir ten pasirašė spalio 7 sutartį. Ir į diplomatus išėjęs K. Balutis pasiliko tiesiu Ir šiltu dzūku.


Sukaktys. — 75 amžiaus metų sausio 13 sulaukė pulkininkas leitenantas Jonas   Kazitėnas.  Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėj ligi 1940, jis buvo glaudžiai susijęs su Lietuvos Šiaulių sąjunga, ilgametis jos centro valdybos narys, 1933-37 štabo viršinkas. Tautinio auklėjimo klausimais rašė "Trimite" ir kitoj spaudoj. Pasitraukęs iš Lietuvos 1944, buvo emigravęs į Kolumbiją, vėliau persikėlė į JAV.

70 metų sausio 6 sulaukė generolas Jonas Černius, Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas 1935-39, ministras pirmininkas   1939.III.30   -XI.22  (vad. bendro darbo vyriausybė).

60 metų gruodžio 31 sulaukė architektas Jonas Mulokas, sausio 5 kun. St. Yla (abu bus atskirai paminėti vėliau), sausio 27 — prof.  Antanas Maceina (šiame numeryje atskirai apie jį rašo kun. dr. A. Baltinis).

— 50 metų sausio 1 sulaukė dr. Bernardinas Grauslys, OFM. Studijas jis  baigė Romos pranciškonų universitete teologijos (1943) ir Milano katalikų imiversitete filosofijos  (1946) daktaro laipsniu. Abi jo disertacijos nagrinėjo Duns Skoto doktriną. 1947 išvykęs į JAV, ėjo įvairias  pareigas  pranciškonuose,  Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas steigėjas, šiuo metu mokytojauja Šv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte.

50 metų sausio 18 pasiekė inž. Jurgis Gimbutas. Vytauto D. universitetą diplomuoto statybos inžinieriaus laipsniu   baigė   1941 irliko dirbti vyr. asistentu. Stuttgarto aukštojoje technikos mokykloj 1948 įsigijo daktaro laipsnį   (disertacija apie XIX a. lietuvių  gyvenamojo namo stogą.   Įvairiais  namotyros   klausimais skelbia  studijinius  straipsnius lietuvių  ir kitomis  kalbomis.  Ypač išskirtina studija "Lietuvių sodžiaus architektūra Mažojoje Lietuvoje" (61 atspaudas iš Studia Lithuanica, 1968).   Lietuvių  Enciklopedijoj  buvo statybos   skyriaus   redaktorius,  Lituanistikos     instituto    tautosakos skyriaus vedėjas. Mūsų žurnalo bendradarbis nuo jo įsikūrimo. Dabar gyvena Bostone ir yra inžinierių firmos dalininkas.

Muzika. — Kultūros kongrese pastatytus Dariaus Lapinsko kūrinius atskirai šiame numery aptaria VI. Jakubėnas.
—    Bostone, Jordan Hall, XII.10 surengtas Jeronimo Kačinsko kūrybos koncertas. Programą sudarė paskutiniojo dešimtmečio kūriniai: Atspindžiai fortepijonui (1957; atliko K. Wolff), Keturios miniatiūros fleitai, klarnetui ir čelo (1958), Septetas (1959), Transcendentinės išraiškos koncertiniam orkestrui ir vargonams (1962; atliko M.I.T. koncertinis orkestras, vadovaujamas J. Corley, vargonų partiją — Lois Jungas), Saksofonų kvartetas (1967; atliko Berklee muzikos mokyklos kvartetas: J. Viola, J. Mosher, J. La Porta ir N. Ciazza).
—    Toronte XII.10 koncertavo solistai A. Stempužienė ir St. Baras, kuriems akomponavo D.  Lapinskas.

Dailė. — Čiurlionio galerijoj I. 7-14 Čikagos ateitininkai sendraugiai surengė Vidos Krištolaitytės tapybos darbų parodą. V. Krištolaitytė pernai New Yorko Pratt institute įsigijo dailės magistro laipsnį, šioj parodoj ji išstatė 25 tapybos darbus, liudijančius jau ryškią jos meninę individualybę. Mūsų žurnale jos kūrybą St. Goštautas buvo aptaręs 1967 vasario numery. Parodos atidaryme apie ją kalbėjo dail. E. Marčiulionienė.
-— Čiurlionio galerijoj 1967.XII.16 -1968.1.4 vyko A. Kezio, SJ, apžvalginė paroda. Buvo išstatyta 118 nuotraukų, kurių trečioji dalis buvo naujos, tarp jų 16 nuotraukų iš Expo 67. Tai buvo jo 31-oji individualinė foto paroda.
Jaunime. — Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos metinis suvažiavimas vyko Baltimorėj XII.29-31. Visas paskaitas siejo klausimas: ar išeivijai reikalinga Lietuva?

—    Moksleivių ateitininkų sąjungos organizaciniai kursai vyko Dainavos stovykloje XII.26-31 (paskaitas skaitė kun. St. Yla, "Ateities" redaktorius A. Sabalis, E. Sužiedėlis, A. Ka-sulaitis). Kursams vadovavo sąjungos pirmininkas R. Laniauskas. Kursų pabaigoje, XII.30-31 vyko ir sąjungos suvažiavimas. Rezoliuciniuose pasisakymuose yra sveikinimas tėvų žemei, "kurios mes dar niekad nesame matę, bet esame pasiryžę dėl jos laisvės kovoti". Studentų ateitininkų sąjungos konferencija įvyko Čikagoj XI.24, Kultūros kongreso išvakarėse.

Sąjungai pirmininkauja V. Valaitis. Metine tema šiems tikėjimo metams pasirinkta Dievo klausimas.
— Studentų ateitininkų sąjunga neperiodiškai leidžia Gaudeamus. Per nai jį redagavo R. Salytė ir D. Mu-raškaitė, šiais mokslo metais — I. Rušėnaitė ir A. Masilionytė. Įrištas į atskirus viršelius, leidinys atrodo "žurnališkiau". Pirmasis lapkričio numeris skirtas supažindinimui su naująja sąjungos centro valdyba ir metine tema (K. Girniaus ir I. Rušė-naitės straipsniai).

Iš visur. — Lietuvių jėzuitų nauju provinciolu paskirtas kun. Gediminas Kijauskas. Jis gimė 1930, kunigu įšventintas 1960. Pasižymėjo atsidėjusią veikla jaunime, kelis pastaruosius metus buvo Moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas.
—    Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas vyko Čikagoj XI.26. Dalyvavo 109 nariai su 2206 balsais (1 balsas nuo 100 dol.). Fondas turi 1711 pilnateisių narių (įnešusių nemažiau kaip 100 dol.). Lapkričio 1 kasoje iš viso buvo 401,379.03 dol. Kultūriniams reikalams 1967 paskirta 20, 000 dol. Fondo tarybon naujais nariais išrinkti B. Brazdžionis, dr. J. Kazickas, dr. F. Kaunas, A. šanta-ras, dr. R. šomkaitė, inž. V. Natkus, inž. A. škudzinskas ir dr. K. Ambro-zaitis. Fondo valdybos pirmininkas — dr. A. Razma, tarybos — dr. G. Balukas.

—    Baltimorėj XII.3 vyko JAV LB pietryčių apygardos (Filadelfijos, Bal-timorės ir Vašingtono) mokytojų suvažiavimas. Dalyvių buvo 28. Pagrindinę paskaitą skaitė A. Masionis. Nutarta tokius suvažiavimus šaukti kasmet.
—    Ohio lietuvių gydytojų draugijos naujon valdybon išrinkti: A. Čepulis, VI. Ramanauskas, J. Skrinska, A. Baltrukėnas ir A. Kisielius.

Ignas Malėnas atkreipia dėmesį, kad 1957 lapkričio numery Pr. Pau-liukonio str. (379 psl.) tarp gimnazijos direktorių, nacių išsiųstų į Stutthofo koncentracijos stovyklą, pamirštas paminėti Z. Masaitis, Marijampolės mergaičių gimnazijos direktorius. Jis buvo Stutthofo kaceto ligoninėj užmuštas nepraėjus nė mėnesiui po ten patekimo.

Pereitų metų gegužės numery žvelgdami į mūsų žurnalo istoriją, pastebėjome, kad bendrinė jo numeracija nėra tiksli, nes neapima 12 numerių, kuriuos išleido dr. V. Bieliauskas, savo įsteigtą informacinį leidinį pavertęs kultūros žurnalu. Nuo šio numerio tai atitaisome ir jį atžymime kaip 219-jį numerį.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai