Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Atsišaukimai PDF Spausdinti El. paštas
Naudodamies laisve ir turėdami pareigą byloti ir veikti už pavergtą savo tautą, privalome Laisvės Kovos metais pasirūpinti, —
1)    kad pavergtuosiuose lietuviuose Lietuvos nepriklausomybės samprotis savo vaiskumu įstengtų praskrosti okupanto brukamąją priklausomumo tamsą, o laisvės kovos ryžtas visada išliktų stingrus, ištvermė priespaudoje kieta ir tikėjimas Lietuvos nepriklausomybe tvirtas;
2)    kad laisvieji lietuviai, bendraudami su pavergtaisiais lietuviais, savo santykiavimą apspręstų tautine drausme, juomi stiprintų nepriklausomybės samprotį, bet vengtų tokių veiksmų, kurie pažeistų nepriklausomos Lietuvos tęstinumą; ir
3)    kad ilgaamžis Lietuvos valstybingumas būtų išryškintas, iškeltas į reikiamą aukštumą ir išgarsintas laisvajame pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo penkiasdešimt metų sukakties proga lietuvių tautos vardu pareiškia visai žmonijai, lietuvių tautos draugams ir priešams, kad lietuvių tauta niekados nesutiks su Lietuvos pavergimu, kad Vasario 16 d. Aktas, atstatęs nepriklausomą Lietuvos valstybę, yra šventas, galutinis ir neatšaukiamas apsisprendimas laisvam ir savarankiškam valstybiniam gyvenimui ir kad Lietuvos valstybinė nepriklausomybė yra pagrindinė lietuvių tautos gyvasties ir kūrybingumo sąlyga.
Iš VLIKo atsišaukimo

Mes, ateitininkai, nesiribojam praktiniais kovos momentais, nes mums nemažiau rūpi principiniai ir vertybiniai dalykai. Mes negalime nurimti jau vien dėlto, kad sovietinė sistema paneigia laisvės ir suverenumo teisės principus, kad ji vartoja brutalius vergijos ir kolonializmo metodus, primeta svetimą teisinę bei okupacinę tvarką. Mes laikome išnaudojimu, priešingu socialinio teisingumo principam, tą visą ekonominę sovietinę sistemą, kuri vykdoma mūsų krašte, ir tai smerkiame. Mes negalime tylėti prieš negirdėtą šiame šimtmetyje minties ir sąžinės prievartavimą, atimant mūsų žmonėms žodžio, rašto, mokymo, organizavimosi ir religinio išpažinimo laisvę.

Šioj kovoj mes nesame vieni. Nesame ir silpni, nors mažiau gausūs. Kova už didžiąsias vertybes yra visuotinė ir ji visose laisvose tautose padeda mums rasti draugų. Jų ieško ir mūsų priešas tarp naivių, nesusivokiančių, pasimetusių, masių. Mūsų balsas sutiks atviras, blaiviai žvelgiančias, giliau jaučiančias širdis ir protus.
Iš Ateitininkų federacijos atsišaukimo
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai