Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Vasario 16 jos jubiliejiniais 50 metais visose kolonijose paminėta su ypatingu rūpesčiu ir iškilmingumu. Daugely minėjimų kalbėjo žymūs amerikiečių asmenys. Visur rūpintasi turtingesne menine programa. Daug kur pavyko iš radijo ir televizijos stočių gauti laiko atitinkamoms programoms. JAV atstovų rūmuose ir senate atitinkamas minėjimas vyko 11.20. Atstovų rūmuose tą dieną maldą atkalbėjo vysk. V. Brizgys, senate — evangelikų kun. A. Trakis.
—    Lietuvos atstovu Londone chargé d'affaires titulu pripažintas Vincas Balickas (g. 1904). Nuo 1938 jis buvo Lietuvos pasiuntinybes Londone patarėjas.

—Ateitininkų sendraugių sąjunga, minėdama nepriklausomos Lietuvos atstatymo 50-sius metus, į-steigė Ateitininkų Šalkauskio vardo kūrybos premiją, ši premija bus skiriama už kūrybinę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Pirmoji premija paskirta dr. J. Girniui ir įteikta per Čikagoj 1.7 vykusį jo knygos "Idealas ir laikas" simpoziumą (modera-vo prof. dr. V. Vardys, dalyvavo A.T. Antanaitis, St. Rudys, R. Saka-dolskis ir dr. K. Skrupskelis). Premijos (1500 dol.) mecenatai — ateitininkai gydytojai K. Ambrozaitis, P. Kisielius, A. Lipskis, A. Razma, Br. Valadka ir P. žemaitis. Premiją įteikė ateitininkų sendraugių centro pirmininkas J. Baužys.

Mirtys. — Kaune sausio 7 mirė klasikinis filologas prof. Melchioras Račkauskas, sulaukęs 83 metų. Nepriklausomoj Lietuvoje 1924-40 profesoriavo Vytauto D. universiteto teologijos - filosofijos fakultete ir drauge nuo 1927 buvo švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektorius. Bolševikinėj okupacijoj nuo 1944 profesoriavo Kauno ir nuo 1949 Vilniaus universitete. Parengė eilę lotynų ir graikų kalbų vadovėlių. Reikšmingas jo nuopelnas — išvertimas į lietuvių kalbą Platono dialogų: Sokrato apologija, Kritonas, Eutifronas, Puota ir Faidonas ("Lo-gos" žurnale ir paskui atskirai). Po karo dar išvertė Erazmo Roterdamiečio "Pagiriamąjį žodį kvailybei" ir Lukrecijaus "Apie daiktų prigimtį".

—    Vilniuje sausio 17 mirš operos solistas Kipras Petrauskas. Atskirai žr. 60 puslapy.
—    Hartforde sausio 24 mirė dramos aktorius ir režisierius Ipolitas Tvirbutas. Plačiau bus vėlesniame numery.

Sukaktys. — 80 metų sausio 26 sulaukė mokytojas Jonas Valaitis. Ilgiausiai mokytojavo Klaipėdos Vytauto D. gimnazijoj (1925-39). Jis išvertė J. Baltrušaičio poezijos rinkinį "žemės pakopos" ir pats sueiliavo pora veikalėlių vaikams.
— 70 metų vasario 7 sulaukė visuomenininkas Jonas Matulionis. 1919 baigęs karo mokyklą, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Vytauto D. universitete baigė ekonominius mokslus ir tarnavo bankuose. Laikinosios vyriausybės 1941 finansų ministras, vėliau finansų generalinis tarėjas. Vienas iš pirmųjų ateitininkų (nuo 1912), jis visą laiką    liko    visuomeniškai    veiklus.
 
Studentaudamas 1923-25 pirmininkavo Studentų ateitininkų sąjungai. Krikščionių demokratų partijoj dirbo reikalų vedėju 1924-29. Be katalikiškųjų organizacijų, veikė ir bendrinėse organizacijose. 1955-57 jis pirmininkavo VLIK-ui. Ypač daug dirbo lietuviškosios išeivijos bendruomeniniam susitelkimui. 1952-55 pirmininkavo Kanados LB krašto valdybai, o 1958-61 buvo pirmasis PLB pirmininkas. J. Matulionis ir savo visuomeninėj veikloj pasižymi ir dzūkišku tiesumu, ir finansininko realumu. Todėl jo visuomeninė veikla ir buvo naši.

— Taip pat 70 metų vasario 5 sulaukė mokytojas istorikas Emilis Martynas Nauburas. Gimęs Klaipėdos krašte, ten ir dirbo pedagoginį darbą mokytojų seminarijoj ir pedagoginiame institute. Drauge 1936-39 buvo Klaipėdos krašto muziejaus direktorius. 1940-44 direktoriavo šventosios gimnazijoj. Rašė istoriniais ir etnografiniais klausimais, Lietuvių Enciklopedijoj buvo M. Lietuvos skyriaus redaktorius.
— 60 metų amžiaus sulaukė 1.30 (11.12) dramaturgas Petras Gintalas. Baigė Telšių gimnaziją 1927, studijavo Vytauto D. Universitete humanitarinius mokslus (1927-32) ir lankė Valstybes teatro dramos studiją. Jo išleistos pjesės: Dinamo 1000 HP (1930), Spalių 9-toji (1936), Dangaus svečias (1937). Likęs Lietuvoje, teišspausdino pora poemų vaikams ir periodikoj poemą "Gintaro krantas".

Muzika. — Vasario 16 minėjimuose buvo pirmą kartą atliktos dvi naujos kantatos. Čikagoj Civic Opera rūmuose 11.18 įvyko J. Gaidelio kantatos "Kovotojai" (žodžiai St. Santvaroj premjera. Atliko Dainavos ansamblis ir 50 asmenų simfoninis orkestras. Solistų partijas dainavo D. Stankaitytė, A. Pavasaris ir A. Vo-ketaitis. Dirigavo P. Armonas. Kantatos mecenatas — J. Pakalka (Čikagos ALTo skyriaus pirmininkas).
Los Angeles Statler Hilton viešbuty 11.11 įvyko Br. Budriūno kantatos "Lietuvos šviesos keliu" (žodžiai B. Brazdžionio) premjera. Atliko Šv. Kazimiero parapijos choras su solistais Birute ir Rimtautu Dabšiais. Ši kantata buvo užsakyta, pernai Detroite rengiant mokytojo pagerbimą. Kantatos mecenatės — gydytojos Br. Girniuvienė ir Br. Gruzdie-nė.
—    Bostone, Jordan Hall, 1.21 smuikininkas I. Vasyliūnas su sūnumi pianistu V. Vasyliūnu surengė K. V. Banaičio kūrybos rečitalį. Programoj buvo sonata d-moll smuikui ir fortepijonui, pastoralinė siuita "Lietuvos idilės" (klarneto partiją atliko D. Mott, Berklee muzikos mokyklos mokytojas; arpa buvo pakeista fortepijonu) ir rapsodinę sonatą h-moll (violenčelė buvo pakeista viola).

—    New Yorko vyrų oktetas nutraukė savo veiklą. Buvo suorganizuotas 1953 (skautų vyčių okteto vardu); 1953-1960 jam vadovavo M. Liuberskis, nuo 1960 A. Mrozinskas. Oktetas gastroliavo daugely lietuvių kolonijų ir išleido savo dainų plokštelę "Mes žengia msu daina".

Literatūra. — "Draugo" romano septynioliktoji premija (1000 dol.) 1.14 paskirta V. Volertui už romaną "Sąmokslas". Konkursui gauti 9 romanai. Jury komisija: A. Au-gustinavičienė, P. Balčiūnas, V. Ma-riūnas, V. Rociūnas ir M. Venslauskas. Mecenatas — G. Janula (iš Worcesterio).
— Čikagoj II.3 Pedagoginis lituanistikos institutas surengė V. Mykolaičio-Putino atsisveikinimą — jo kūrybos vakarą. Instituto klausytojai atliko "Prometėją" ir kt.

Teatras. — develando Vaidilos teatras 1.27-28 suvaidino A. Rūko 5 veiksmų vaidinimą "Keturi keliauninkai". Režisierius — P. Maželis.
—    Los Angeles I. 28 suvaidinta J. Grušo vienaveiksmė komedija "Nenuorama žmona", kurią surežisavo J. Kaributas. Taip pat jis surežisavo (D. Polikaitienės talkinamas) ateitininkams moksleiviams jų 1.21 suvaidintą V. Frankienės "Rūstųjį karalių".
—    New York Bert Wheeler teatre M. Boylan ir R. Dahdah "Curley Dimple" pastatymuose nuo 1967.XII. 10 iki 1968 m. sausio mėn. pabaigos pagrindinį vaidmenį vaidino septynmetė Janina Mathevvs, L. Juodytės ir Al. Mathews dukrelė.

Dailė. — St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuj 1.13-26 vyko V. Rato grafikos naujausių darbų (31) paroda. — New Rochelle (N. Y.) kolegijoj vasario mėn. savo 16 skulptūros darbų rodė V. Raulinaitis. — čiurlionies galerijoj 11.17-25 vyko 33 Čikagos ir apylinkės dailininkų paroda, skirta atžymėti Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukakčiai.

Iš visur. — ALTo nauju pirmininku išrinktas inž. E. Bartkus, I vicepirm. dr. P. Grigaitis, sekr. dr. VI. Šimaitis, II sekr. J. Jasaitis, iždininkas M. Vaidyla, iždo sekr. J. Talalas, vicepirmininkai — T. Blinstrubas, P. Dargis, J. Evans, dr. V. Jasus ir A. F. Wells.
—    LFB (frontininkų) JAV ir Kanados nauja centro valdyba sudaryta Clevelande: pirm. J. Mikonis, VI. Čy-vas, V. Palūnas, V. Rociūnas, dr. J. Skrinska, V. Vasaris ir J. Žilionis.
—    Lietuvių žurnalistų sąjungos nauja centro valdyba: pirm. V. Alantas, A. Gintneris, VI. Mingėla, A. Nakas ir VI. Selenis. Korespondenci-niuose rinkimuose dalyvavo 89 nariai.
—    Lietuvių Fondo tarybos posėdy 1.21 tarybos pirmininku perrinktas dr. G. Balukas, sekr. St. Rauc-kinas. LF pirmininku perrinktas dr. A. Razma; kiti valdybos nariai: pik. A. Rėklaitis, dr. VI. Šimaitis, inž. V. Naudžius ir A. Motuzas. Fondo narių skaičius pasiekė 1767, pagrindinis kapitalas jau perviršijo 400. 000 dol.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai