Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Ateitininkų Federacijos nauja vyr. valdyba: dr. Justas Pikūnas — vadas, kun. St. Yla — dvasios vadas, dr. Romualdas Kriaučiūnas — generalinis sekretorius, dr. Leonas Bajorūnas — reikalų vedėjas, dr. Kęstutis Keblys — referentas sendraugiams, Vaidevutis Valaitis — studentams, Rimas Laniauskas — moksleiviams.

Mirtys. — Vasario 28 Kaune mirė prof. Mykolas Kaveckis. Buvo gimęs 1889.V.20. 1921 pradėjęs asistentauti Aukštuosiuose kursuose, kitais metais perėjo į suorganizuotą Lietuvos universitetą; 1923 pakeltas docentu, 1929 e. o. profesoriumi; vadovavo geologijos - mineralogijos nuo 1926, mineralogijos - kristalografijos katedrai nuo 1936. Vėliau profesoriavo Vilniaus univ. ir Kauno Politechnikos institute. Geologinių studijinių straipsnių paskelbė "Matematikos - gamtos fakulteto darbuose",  "Kosmos" žurnale ir kt.

— Kovo 14 Kaune mirė dainininkas,   dirigentas  ir  kompozitorius Juozas Indra (keturios dienos prieš 50 metų sukaktį). Debiutavo Kauno operoj 1943, Vilniaus operoj dainavo 1948-54. Tarp jo vaidmenų buvo Alfredas (Traviatoj), Faustas, Cho-zė (Carmen), Liutauras (Gražinoj), Lenskis (Eugenijuj Oniegine) ir kt. Nuo 1954 buvo Kauno muzikinio teatro vyr. dirigentas (nuo 1965 dirigentas) ir tuo laiku pastate bei dirigavo P. Čaikovskio "Jolantą", Bizet "Perlų žvejus", M. Musorgskio "Soročinsų mugę", Verdi "Simoną Bokanegrą" ir kt. Taip pat reiškėsi kaip kompozitorius. Pagrindiniai jo kūriniai: 1957 pastatytas baletas "Audronė" (iš XIII a. lietuvių kovų su kryžiuočiais) ir simfonija "Griuvėsių miestas" (1960).

—    Kovo 22 New Yorke mirė prof. Vincas Kanauka, eidamas 75-sius tus. Medicinos mokslus baigė Kijevo univ. 1917. Grįžęs Lietuvon, 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir joj tarnavo ligi 1923. Apdovanotas Vyčio kryžiumi. Pradėjęs darbą Lietuvos universitete 1923, į-sigijo medicinos daktaro laipsnį 1929 ir buvo pakeltas privatdocentu, 1939 išrinktas e. o. profesoriumi. Pasižymėjo kaip iškilus chirurgas. Parašė per 20 mokslinių darbų iš chirurgijos ir urologijos.

—    Kovo 23 Los Angeles mirė kan. Kazimieras Steponis (Steponavičius), sulaukęs 64 metų amžiaus. Kunigu įšventintas 1929, pora metų studijas gilino Romos Grigaliaus univ. 1937-44 profesoriavo Telšių kunigų seminarijoj ir ėjo dvasios tėvo pareigas. Reiškėsi spaudoj, be poros vertimų, pats išleido "Romos katalikų tikyba" (1937). JAV buvo ligoninės kapelionas Burbank, Calif.

Muzika. — Čikagos lietuvių opera 111.23. 24 ir 30 atliko Beet-hoveno operą "Fidelio". Vertinimas kitame numery.
—    Bostono Jordan Hall III.17 smuikininkas Iz. Vasyliūnas (su pianistu sūnumi Vyteniu) surengė trečią lietuvių muzikos račitalį. Programoj buvo G. Bacevičiūtės I sonata da camera, A. Račiūno sonatina A-moll, J. Gruodžio sonata D-moll.
—    New Yorko Town Hall 111.30 surengė rečitalį pianistė Aldona Ke-palaitė. Programą sudarė Schuman-no, Chopino, Mendelssohno, Faurė ir Prokofjevo kūriniai.
—    Pianistas Andrius Kuprevičius, dėstąs Clevelando Music School Settlement, paskirtas piano skyriaus vedėju. Šioj mokykloj III.26 jis surengė kamerinės muzikos koncertą su čelistu Algimantu Motiekaičiu, grojančiu Pitsburgo simfoniniame orkestre.
—    Omahos lietuvių choras Ram-bynas  (vadovas Br. Jonušas)  III.10 dalyvavo Omahos miesto auditorijos muzikos salėje surengtame Colum-bian Fathers 50 metų sukaktuviniam koncerte. Programos klausė apie 2000 klausytojų amerikiečių. Padainuotos J. Strolios, K. V. Banaičio, Br. Jonušo ir kt. dainos. Chorą pristatant, buvo priminta ir Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukaktis.

Teatras. — Hamiltono dramos mėgėjų grupė Aukuras 111.17 paskutinį kartą suvaidino J. Griniaus Gulbės giesmę savo kolonijoj. Tai buvo dešimtasis šio veikalo vaidinimas. Su juo gastroliuota Toronte, Montrealyje, Ottawoje, Londone, JAV — Čikagoj, Detroite, Clevelande ir Rochesteryje.
—    Clevelando Vaidilos teatras III. 30 Detroite ir IV.6 Čikagoj gastroliavo su A. Rūko vaidinimu "Keturi keliauninkai", kurį režisavo P. Maželis.

Literatūra. — "Draugo" romano premija III.17 Čikagoj įteikta V. Volertui už romaną "Sąmokslas". Pasakė kalbas ir laureatas, ir mecenatas G. Janulaį ir jury komisijos pirmininkė A. Augustinavičie-nė. Savo programą atliko Clevelando šokėjų grupė Grandinėlė (vadovas L. Sagys).
—    Melbourne, Australijoj, 111.31 surengta Vydūno akademija paminėti jo 100 m. gimimo sukakčiai. Paskaitas skaitė A. Krausas ir J. Grigaitienė.

Dailė. — Bostone III.23-29 savo keramikos darbus (59) rodė P. Vaš-kys, kurio skulptūrinę keramiką pereitame numery aptarė K. žo-romskis (atitaisytina P. Vaškio gimimo data — 1921 m. o ne 1911 m.). — III.30-31 tapybos darbus buvo išstatę vietiniai mėgėjai D. Bal-tienė ir J. Laurinaitis.
—    Detroite 111.17-24 vyko A. Pet-rikonio tapybos (aliejaus darbų ir akvarelių) paroda. Buvo išstatyti 42 darbai.
—    New Yorke 111.23-24 buvo rodomi Pr. Baltuonio skulptūriniai darbai, daugiausia iš įvairių medžio šaknų.
—    Kanadoj Windsoro universitete III.16-IV.23 vyko A. Tamošaitienės paroda. Buvo išstatyti 25 aliejinės tapybos darbai, 5 guašai ir 15 kilimų. Parodos kataloge jos kūrybą aptarė dr. B. čiplijauskaitė.
—    Montrealyje III.30-IV.7 vyko šaulių surengta Montrealio dailininkų paroda, be to, buvo išstatyta tautodailės darbų.
—    Šveicarijoj Ženevoj 11.15 - III.6 vyko G. Stanulio, dėstančio vietinėj meno mokykloj, tapybos darbų paroda.
—    Savo veiklą atgaivindama, New Yorko lietuvių dailininkų s-ga sudarė valdybą: Pr. Lapė (pirm.), A. Ka-šubienė ir A. Elskus.

Iš visur. — "Laiškų Lietuviams rašinio apie Bažnyčios dabartinę situaciją konkurse I premiją (100 dol.) laimėjo N. Gailiūnienė, I (po 40 dol.) — Pr. Razminas ir J. Toli-šius, jaunimo grupėj 50 dol. premiją laimėjo G. Juozapavičiūtė, 25 dol. — A. Rygelytė. Premijas suaukojo V. Kuliešius, gydytojai J. Meškauskas ir E. Ringus, kunigai I. Urbonas ir P. Patlaba.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Ar nereikėjo to anksčiau?
Ne šio laiško tikslas ginti ar pulti "Aidus" už "Lyčių fiziologijos studijos" — naujo mokslinio veikalo — aptarimo išspausdinimą. Bet norėtųsi tik pastebėti, kad, kai šiuo metu net katalikiškų mokyklų programose įrašyti ir vykdomi lytinio švietimo reikalai, rodomi atitinkami filmai, skaidrės, nurodoma skaitytina literatūra, ir kai tas pradedama dar pradinės mokyklos suole, atrodo, kad neperanksti ir lietuviškajai kultūrinio mokslinio žurnalo skaitytojų šeimai pristatyti vieną kitą ir neabejotinai intelektualinio lygio veikalą lyčių fiziologijos tema. Nemeluokime patys sau (gal tik iš perdėto kuklumo), kad ši tema lietuviams neįdomi, nereikalinga ir negalima diskutuoti.    Al. Gimantas

KLAIDŲ  ATITAISYMAS
Praeitų metų gruodžio numery J. Zarankos str. apie dr. A. Rukšos Enė-jidės vertimą atitaisytinos šios stambesnės klaidos:
436 psl., I skiltis, 11 eilutė iš apačios: vadintis — turėtų vadintis; 436, II, 6 iš v.: gausiai — gerai; 436, II, 4 iš ap.: Susymyk — Susymylk; 437, I, 15 iš v.: Ainėjidę — Ainėjidą; 437, I, 10 iš ap.: žemės — žemes; 437, II, 5 iš v.: Poškos — Poškos rankas; 437, II, 6 iš ap.: cenzūra — cezūra; 438, I, 13 iš v.: onomatopėjiškėjimu — onomatopėjiškumu; 439, I, 25 iš v.: baisiaugią . .. karalienė — baisiausią .. . karaliene; 440, I, 1 iš v.: piaun — piauna; 440, I, 22-23 iš v. išbraukti: Garbanas jis pats per Kinto kalvas ir, juosdamas auksu,; 440, I, 30 iš v.: Originale — Originalui; 440, II, 1 iš ap.: jis — jie;441, I, 26 iš ap.: Argi — Agi; 442, II, 24 iš ap.: 12,2239 — 12,239; 442, II, 1 iš ap.: (522-527) — (4,522-527).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai