Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. J. G.   
Praeitų metų lapkričio mėn. žurnalo East European Cuarterly leidžiamoj knygų serijoj, pavadintoj "East European Monographs", pasirodė Oklahomos universiteto politinių mokslų profesoriaus V.S. Var-džio veikalas The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania (336 psl.). Tai serija mokslinių knygų, skirtų Rytų Europos istorijos ir kultūros klausimams. V.S. Vardžio knyga šioj serijoj yra jau 43-ji. Amerikiečiuose ją platina Columbia University Press, 562 West 113th St., New York, N.Y. 10025 (kaina 18 dol.). Lietuviuose ją galima pigiau (už 10 dol.) užsisakyti iš Religinės šalpos (Rev. K. Pugevičius, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207).

Šis prof. V.S. Vardžio veikalas yra vertas išskirtinio dėmesio ir dėl temos mums aktualumo, ir dėl jos subtiliai įžvalgaus išnagrinėjimo. Knyga susilaukė amerikiečių dėmesio. Šių metų balandžio numeryje žurnalas Choice, kuris rekomenduoja bibliotekoms knygas, paskelbė tokią šios knygos recenziją:

"Ši mokslinė monografija, parengta Amerikoj išsimokslinusio sovietų reikalų specialisto, yra pagrįsta išsamiu tyrinėjimu oficialios sovietų ir pogrindinės lietuvių savilaidos medžiagos. Po trumpos apžvalgos, aptariančios Bažnyčios ir valstybės santykius XIX a. ir Bažnyčios vaidmenį nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, knyga sutelkia dėmesį į kovą tarp Bažnyčios ir valstybės sovietinėj Lietuvoj nuo 1944 metų. Pateikiama glausta analizė valdžios bandymų kontroliuoti Bažnyčios veiklą Stalino ir jo įpėdinių metais.
Gerai dokumentuojami nuolatiniai valdžios diskriminaciniai veiksmai prieš religijos praktikavimą. Panašiai įtikinamai įrodomas nuolatinis plačiai paplitęs priešinimasis valdžios pastangoms užgniaužti religinę ir tautinę rezistenciją, vykdomą daugelio kunigų ir eilinių tikinčiųjų. Nėra jokio kito šios srities veikalo, prilygstančio šiai studijai savo apimtimi, panaudotų šaltinių gausa ir analizės lygiu. Kaip toks veikalas, jis yra didžiulis įnašas geresniam supratimui Sovietų religinės bei tautinės politikos ir jos praktinio pritaikymo. Naudingas ir priedas, pateikiantis sovietų įstatymus ir nuostatus, taikomus religinei praktikai Sovietų Sąjungoje nuo 1918 metų. Knyga labai rekomenduotina (highly reco-mended) visoms bibliotekoms, skiriamoms aukštesniųjų kursų studentams ir toliau studijas tęsiantiesiems (graduate), taip pat visoms bibliotekoms, turinčioms Sovietų ir Rytų Europos skyrius".

Tai, galima sakyti, besąlygiška: teigiamo įvertinimo recenzija, kuri praskins šiai knygai kelią į amerikiečių akademines bibliotekas. Daug bus laimėta, supažindinant su pavergtosios Lietuvos religine ir tautine atspara sovietinėje okupacijoje Deja, reikia apgailestauti, kad šis reikšmingas prof. V.S. Vardžio veikalas bent ligi šiolei nesusilaukė mūsų pačių tokio dėmesio, kokie jis yra tikrai vertas.
(Mūsų žurnale šį V.S. Vardžio veikalą recenzuoti sutiko Tomas Venclova.—Red.)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai