Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMOJI LIETUVIŠKA ILIUSTRUOTA KNYGA VAIKAMS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. P. Rėklaitis   
Vadovėlių — katekizmų, elementorių — pritaikytų vaikams pradėjo rodytis XVI a. Iliustraciją kaip metodą vadovėly vaikams įvedė Jonas Amos Comenius savo "Or-bis sensualium pietus" (1658). Beletristinės literatūros vaikams kilmės reikia ieškoti tautosakoje. Visų tautų folklore gausu specifiškų vaikams sukurtų eilučių, lopšinių, dainelių, žaidimų, pasakų. Nuo XVII a. liaudinės pasakos perkuriamos, sudarant vaikams pritaikytus pasakų rinkinius (Giambat-tista Basile, Charles Perrault, vėliau broliai Grimmai).

XVIII a. Prancūzijoje ir Anglijoje pradedama kurti pasakojimų iš dabarties vaikų gyvenimo, iš pradžių griežtai pamokomojo pobūdžio, o XIX a. susiformavo plati grožinė literatūra vaikams, kuri turi eilę savos rūšies klasikų. Knygos vaikams kaip taisyklė iliustruojamos, neretai paties teksto autoriaus ar jo priežiūroje. Keli tokie nedidelės apimties kūriniai — Dr. Heinrich Hoffmann "Der Struwelpeter" 1845, Edward Lear "A Book of Nonsense" 1846, Wilhelm Busch "Max und Moritz" 1865 ir Lewis Carroll "Alice in Wonderland" 1867 — sudaro XIX a. literatūros vaikams viršūnę.

Lietuvoj vadovėlis vaikams yra toks pats senas reiškinys, kaip ir pati lietuviška knyga, nes Mažvydo 1547 m. katekizmas buvo skirtas vaikams, apie ką pasakyta antrašte: ... "bei del berneliu jaunu nauiey sugulditas". Pasakojimų iš vaikų gyvenimo ir iliustruotos knygos vaikams pirmuoju pavyzdžiu reikia laikyti žemaičių vysk. Motiejaus Valančiaus "Wajku knin-giele. Su abrozdelejs", išspausdinta žemaičių tarme Tilžėje 1868 m. Taigi neseniai buvo galima paminėti jos 100 metų sukaktuves. Knygutėje (100 p., formatas 13,5 x 9,5 cm.) įdėta 17 "pasakų", kuriose pa-sakiškumo nėra. Tai rinkinys bio-grafijėlių tikrai gyvenusių vaikų Žemaitijoje XIX a. pradžioje: autorius tiksliai nurodo įvykių metus ir vietą. Vyskupo realizmas — meilė faktui ir kasdienybės supratimas — jungiasi su religine - didaktine mintimi: gerus vaikus Dievas apdovanoja, bloguosius nubaudžia. Ypač iškeliamas pamaldumas ir šventumas: "Gieroi Onele", "Diewobaimingas wajkielis", "Mie-laszirdinga Poni", "Prąnciszkus Bielskis". Smerkiamas gyvulių kankinimas — "Jonis ir kierdzius", "Prąnce Pauksztwanagielis", vagiliavimas — "Gustis kruezus", melavimas — "Mikie melagielis", gandai apie vaiduoklius — "Niektikiei-maj". Tautų psichologijos požiūriu įdomus "Guwus Węnce", kur pavyzdžiu statomas tipiškas žemaitiško charakterio bruožas — gudrus neatvirumas.

Iliustracijos — kuklūs realistiški raižiniukai, kuriuose daug erdvės — peizažo ir namų aplinkos, o figūrėlės — mažos. Atrodo, kad jos remiasi Žemaitijoje nežinomo autoriaus pieštais originalais, nes etnografinės detalės gan teisingai perduotos, plg. žemaitiškas koplytėles iliustracijose "Pasaka 3" ir "Pasaka 15". Raižiniukai buvo spaustuvėje (Tilžėje) margai nuspalvinti ranka. Tai aiškiai matyti iš dviejų egzempliorių, išlikusių prof. V. Gaigalaičio knygų rinkinyje, šiuo metu saugomame Mar-burge.

Dr. P. Rėklaitis

Vysk. M. Valančiaus "Vaikų knygelės" (Tilžė, 1868) pirmojo leidimo titulinis puslapis ir dvi iliustracijos. Nei autorius, nei išleidimo metai bei vieta knygelėje nenurodyti. Egzempliorius priklausė "Aušros" redakcijai (tai rodo aušrininko Jurgio Mikšo įrašas), vėliau - prof. V. Gaigalaičio "Sandaros" knygynui Klaipėdoj

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai