Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Tėviškės žiburiai šj mėnesį švenčia dvidešimtmetį: pirmasis numeris išėjo 1949 gruodžio 24. Per šj laiką "Tėviškės žiburiai" išaugo pirmaujančiu išeivijos savaitraščiu, turinčiu ko pasakyti ne tik Kanados, bet ir kitų kraštų lietuviams. Aktualūs ir blaivūs vedamieji, plati ir objektyvi informacija, didelis dėmesys jaunimo problemoms teigiamai išskiria "Tėviškės žiburius". Nuo įsteigimo ligi savo mirties 1961 m. redagavo dr. Ad. Šapoka, o jį pakeitė kun. dr. Pr. Gaida, kuris ir anksčiau (nuo 1954) buvo dirbęs redakcijoj. Ilgų dar metų!

VLIKo seimas vyko New Yorke XII.6-7. Pirmininku perrinktas dr. K. Valiūnas. Kiti valdybos nariai: vi-cepirm. J. Audėnas ir dr. Br. Ne-mickas, sekr. St. Dzikas, finansų tvarkytojas inž. I. Valaitis, narys studijų reikalams dr. J. Puzinas, narys jaunimo reikalams R. Kezys. Naujai į valdyba įėjo St. Dzikas ir dr. J. Puzinas vietoj Pr. Vainausko ir A. Budreckio.

Mirtys. Kaune lapkričio 4 mirė žurnal;stas Petras Kežinaitis, sulau'.tęs 03 r.ieti amžiaus. Nepriklausomybės metais veikė valstiečiuose liaudininkuose ir Lietuvos Jaunimo s-goj, 1934-40 redagavo šios s-gos žurnalą "Jaunimą", vėliau "Mūsų jaunimą", žurnalistinį darbą dirbo ir sovietinėj okupacijoj. Išleido trejetą leidinių apie Kauną. Reiškėsi ir vertimais.

— Vilniuj lapkričio 6 mirė dailininkas   grafikas   Arūnas   Tarabilda,
sulaukęs vos 35 metų amžiaus. Vienas kūrybingųjų jaunosios kartos grafikų. Tarp jo darbų yra iliustracijos B. Sruogos "Dievų miškui", ciklai "1863 m. sukilėlio daina", "Vilniaus legendos" ir kt. Taip pat jis reiškėsi heraldikos srityje.

—Vilniuj lapkričio 17 mirė botanikas prof. dr. Povilas Snarskis. Buvo gimęs 1889. Baigęs Vytauto D. un-tą, mokytojavo Klaipėdoj. 1940 pakviestas dėstytoju į Vilniaus un-tą, 1947 įsigijo biologijos mokslų daktaro laipsnį ir buvo pakeltas profesoriumi. 1948-62 vadovavo darvinizmo ir genetikos katedrai. Pagrindinis jo veikalas yra 906 puslapių "Vadovas Lietuvos augalams pažinti" (1954), kurio antras sutrumpintas (504 psl.) leidimas išėjo 1968.

—    New Yorke lapkričio 21 eismo nelaimėj žuvo pianistas Aleksas Mrozinskas. Buvo gimęs 1914 Šiauliuose. Kauno konservatoriją baigė 1944, bet jau nuo 1935 dirbo Kauno radiofone akompanuotoju koncertmeisteriu. Surengė eilę rečitalių ir dalyvavo koncertuose su simfoniniu orkestru. JAV (nuo 1949) gyveno Brooklyne, kur buvo suorganizavęs Aitvarų kvartetą, o vėliau New Yorko vyrų oktetą. Nuolatinis New Yorko lietuvių rengiama koncjrtn pianistas akompanuotojas. Sukūrė apie 100 dainų oktetams, kvartetams ir chorams.
—    New Yorke gruodžio 1 mirė žurnalistas Domas Penikas, sulaukęs 62 metų amžiaus. Iš profesijos ekonomistas,   Vokietijoj   jis  buvo   "Mūsų_ kelio" leidėjas ir vyr. redaktorius 1945-49. JAV nuo 1949 gyveno Brooklyne ir tris metus buvo vienas "Kario" leidėjų ir redaktorių. Į-kūręs leidyklą "Vagą", išleido apie 10 knygų.

Sukaktys. — Lietuvoj šj rudenį (X.18) 70 metų amžiaus sukaktį minėjo operos solistas Antanas Kučingis. Kauno operos scenoj jis debiutavo 1924 Gremino vaidmeniu Čaikovskio "Eugenijuj Onegine" ir vėliau greit gavo pirmąsias boso partijas. Tarp jo įžymiųjų vaidmenų buvo Kecalis Smetanos "Parduotojoj nuotakoj", Mefistofelis Gounod'o "Fauste", Bazilijas Rossinio "Sevilijos kirpėjuje", Leporelas Mozarto "Don žuane" ir kt. Gastroliavo ir užsienio operose — Paryžiuje, Prahoj, Stockholme, Helsinkyje, Taline, Rygoj. 1939 m. su A. Staskevičiūte pirmieji gastroliavo Maskvoj. 1944 iš Kauno persikėlė j Vilnių, iš kurio 1948 buvo ištremtas j Sibirą. Grįžęs iš Sibiro tremties 1956, vėl dainavo Vilniaus operoj iki 1961. šiuo metu reiškiasi koncertine veikla. "Nors dainininkui jau septyniasdešimt, jį ir šiandien publika palydi karštomis ovacijomis, — kaip prieš dešimt, dvidešimt ar trisdešimt metų" (A. Kalinauskas, Literatūra, ir menas, 1969.X.15). Bet ypatingomis ovacijomis jis buvo sutiktas, kai po Sibiro tremties vėl 1957 pasirodė Vilniaus operos scenoj.

—    60 metų amžiaus gruodžio 1 sulaukė Mikalojus Ivanauskas.Iš profesijos technikas (Kauno aukštesniąją technikos m-lą baigė 1931), jis pasireiškė ir dailės mėgėju — nuo 1961 vartojama "liepsnos tapybos" technika, šios tapybos surengė 6 individualines parodas (Illinois technologijos institute 1968 ir kt.). 1961 šia technika nutapė R. M. Nixono portretą ir jam padovanojo.

—    50 metų amžiaus gruodžio 6 pasiekė vaikų rašytojas Stasys Džiugas, išleidęs vaikams eilėraščių rinkinį "Kiškučio vardinės" (1953), apysakaitę "Keturi valdovai" (1955) ir eiliuotą pasaką "Neklaužados vaikai" (1958).
—    Spalio numery paminint A. šešplaukio sukaktį, klaidingai duotas jo vardas — turėjo būti Alfonsas.

Mokslas. — Dr. K. Lederis, Bristolio un-to farmakologijos profesorius, šiais mokslo metais pakviestas dėstyti Kanadoj Calgary medicinos mokykloj.
—    Toronto un-to seminare (X.17-21) kelių apšvietimo klausimais pagrindiniu dėstytoju buvo pakviestas inž. Ant. Ketvirtis, Foundation of Canada Engineering Corp. vyriausias •elektros inžinierius.

—    Dr. E. Gedgaudas, nuo 1963 profesoriaująs Minnesotos un-te, paskirtas šio un-to ligoninių radiologijos skyriaus direktoriumi.
—    Lietuvių profesorių draugija Amerikoje savo visuotinį susirinkimą sušaukė Čikagoj XI.30 ir paminėjo savo dvidešimtmetį.
Rašytojai. — Lietuvių rašytojų draugijos nauja valdyba (išrinkta korespondenciniu būdu): L. And-riekus, P. Jurkus, J. Jankus, A. Landsbergis ir N. Mazalaitė (kandidatais liko L. Žitkevičius, O. B. Audronė ir J. Petrėnas). Balsavimo vokai pasiekė 88 draugijos narius, iš jų balsavo 59 (71 proc). Ankstesnei valdybai Čikagoje nuo 1966 pirmininkavo Al. Baronas.
—    A. Gustaitis savo humoristinę poeziją skaitė Worcesteryje XI.1 ir New Yorke (Maironio mokyklos 20-ties metų sukakties vakare) XII.6. Taip pat su humoristine programa plačiai gastroliuoja aktorius V. Žukauskas: Rochesterio lietuvius jis linksmino XI.8, Toronto — XI.22, Detroito — XI.23.
Teatras. — Los Angeles XI. 22 suvaidinta nauja J. Gliaudos komedija Kompiuterinė santuoka. Režisavo D. Mackialienė. Vaidino D. Barauskaitė, E. ir V. Dovydaičiai, VI. Gylys, V. Jatulienė ir J. Pupius.
—    Čikagoj XI.15 šauliai dramos mėgėjai suvaidino A. Brinkos režisuotą komediją Mėlynkraujai.
—    B. Pūkelevičiūtė parengė vaikams plokštelę Antruosius žirginėlius. Dauguma pasakų jos pačios sukurtos. Jas plokštelėj seka Z. Keva-laitytė, B. Pūkelevičiūtė, Alf. Brinką, A. Dikinis, V. Juodka ir K. Veselka. Dainos ir muzikinė palyda — F. Strolios.
Muzika. — Lietuvos Mokslų akademijoj menotyros mokslų kandidato laipsniui gauti V. Landsbergis spalio 10 apgynė disertaciją Kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūryba. V. Landsbergis (g. 1932) jau anksčiau buvo paskelbęs eilę straipsnių apie M. K. Čiurlionį ir išleidęs apie jo muzikinę kūrybą knygą "Pavasario sonata" (1965), be to, įgrojęs dvi jo kūrinių plokšteles.
—    Baltimore; XI.15 koncertavo dainininkai solistai I. Stankūnaitė ir Vc. Verikaitis. — Naujai susiorganizavęs vyrų choras "Daina" (vadovė L. Baker - Bakerskienė) savo pirmą koncertą surengė XI.29.
—    Bostone baltų koncertų XIV-tasis sezonas Jordan Hall XI.7 buvo pradėtas New Yorko pučiamųjų kvinteto Phoenix koncertu. Šiame kvartete obojų groja latvis A. Jansons, tuo būdu šis kvintetas ir buvo gautas baltu koncertų serijai.
Eostono liet. sv. Petro parapijos choras, vadovaujamas J. Kačinsko, surengė koncertą XI.30. Visas choro repertuaras buvo lietuviškas. Stambiausią dalyką jame sudarė Br. Bud-riūno kantata "Lietuvos šviesos keliu" (solistas B. Povilavičius). Pirmą kartą Amerikoj buvo išpildoma J. Kačinsko daina "Beržas". Drauge koncerte dalyvavo ir solistas St. Baras, padainavęs eilę dainų ir arijų.
Jordan Hall XII.6 smuiko koncertą surengė Iz. Vasyliūnas su sūnumi pianistu V. M. Vasyliūnu. Iš lietuvių kompozitorių programoj buvo J. Švedo sonata D nr. 1 (1961). Kitą programą sudarė F. P. Schuberto A dur sonata, op. 162, ir E. H. Griego G dur sonata, op. 13.
Benediktas Povilavičius (bosas) savo pirmą rečitalį surengė XII.7. Be klasikų dainų ir operų arijų, savo rečitalyje jis padainavo K. V. Banaičio 4 dainas ir VI. Jakubėno "Nejaugi vėl, o Dieve".
—    Clevelande BADFo bankete XI. 29 programoj buvo solistė D. Kuče-nienė ir pianistas Vyt. Puškorius.
—    Hartforde LB vakare X.18 koncertinę programą atliko solistas kun. K. Balčys ir vietinis "Aido" choras, gi L. V. Ramovės surengtame koncerte XI.23 koncertavo dainininkai D. Stankaitytė, St. Baras ir J. Vaznelis.
—    New Yorke BALFo parengime Maspethe XI.15 dainavo solistai Louise Senken ir St. Citvaras. — Brook-lyno F. K. Lane mokykloj XII.7 Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Lietuvių katalikių moterų kultūros draugija treti metai surengė koncertą paminėti persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai. Koncerto programą atliko New Yorko vyrų choras (vadovas V. Strolia), solistė D. Mongirdaitė. dainininkas bei smuikininkas kun. V. Valkavičius ir pianistas V. M. Vasyliūnas.
—    Vilniaus operos solistas baritonas Ed. Kaniava koncertavo Bostone XI.2, Čikagoj XI.9, New Yorke XI. 26. Drauge koncertuose dalyvavo jo žmona aktorė B. Abramavičiūte, kuri skaitė lietuvių poetų kūrybą (Maironio "Jūratę ir Kastytį", J. Degutytės ir kt. eilėraščius). Savo koncerte Ed. Kaniava iš lietuvių kompozitorių kūrybos padainavo neseniai sukurtą V. Klovos dainų ciklą "šienapiūtės dainos".
—    Kanadoj "Tėviškės žiburių" dvidešimtmečio minėjime Toronte X.30 koncertavo solistai D. Mongirdaitė ir J. Vaznelis (solo ir duetai).
—    Montrealio Aušros Vartų parapijos choras išleido savo įdainuotą dainų plokštelę, kuri buvo pristatyta XI.1 choro koncerte. Choro vadovė — ponia M. D. Roch. solistas — A.Keblys. Plokštelėj įdainuota 11 dainų, kurių 8 lietuviškos.
—    Argentinoj, Buenos Aires X.20 savo pirmą rečitalį surengė dainininkė Zuzana Valatkaite (mezzo-sopranas) .
—    Australijoj Newcastle XI.1 vietinis lietuvių choras surengė tradicinę dainų šventę, kurioj dar dalyvavo Canberros choras Aušra ir Syd-nėjaus choras Daina. — Melbourno lietuvių Dainos sambūris savo dvidešimtmetį paminėjo XI.9 koncertu. — Adelaidės choras Lituania tokią pat sukaktį paminėjo XI.15 koncertu, kuriame pirmą kartą Australijoj atliko Br. Budriūno kantatą "Lietuvos šviesos keliu" (choro vadovas — Vc. Šimkus).

Dailė. — Birutė žilytė (g. 1930) Bratislavos tarptautinėj vaikų knygų iliustracijų bienalėj šiemet laimėjo Aukso obuolį už J. Rainio "Aukso sietelio" iliustracijas. Jos iliustracijos stipriai stilizuotos, spalvingos, skaidrios nuotaikos. Tarp anksčiau iliustruotų jos knygų yra liaudies dainelė "Vilkas grikius sėjo" (1963), A. Liobytės knygutė "Pabėgusios dainelės" (1966). Naujomis jos iliustracijomis papuošta jau spausdinama A. Liobytės knyga "Pasaka apie narsią Vilniaus mergaitę ir galvažudį Žaliabarzdį". Pridėtina, kad toj pačioj bienalėj 1967 aukso obuolį laimėjo jos vyras A. Steponavičius.
—    V. Kasiulis surengė savo darbų parodą Švedijoj Landskronos dailės galerijoj XI.15 - XII.15. Buvo išstatyti jo 72 darbai: 6 aliejaus drobės, 37 guašai, 12 pastelių, 16 litografijų ir 1 linoraižinys. Drauge parodoj dalyvavo ir kitų švedų bei Paryžiaus dailininkų, kurių buvo rodomi 52 paveikslai.
—    Čikagoj Čiurlionio galerijoj XI. 15-22 savo dešimtąją individualinę tapybos darbų parodą surengė J. Paukštienė. Buvo išstatyti 54 aliejaus bei akrilio ir akvarelės darbai. Paskutiniams jos darbams būdingas raudonas koloritas ir posūkis į ekspresionistinę išraišką.
—Taip pat Čiurlionio galerijoj XI.28 - XII.7 vyko buvusių Alytaus gimnazijos mokinių paroda, kurioj savo tapybos bei grafikos darbus buvo išstatę V. Balukienė, L. Zidony-tė, A. Balukas, J. Daugvila, J. Juodis, V. Kasiulis, A. ir P. Petrikoniai, A. Vesčiūnas.
—    New Yorke XII.6-7 savo tapybos darbus ir piešinius rodė Alb. Elskus. Šioj šeštojoj jo individualinėj parodoj buvo išstatyti Maine pajūrio suabstraktinti peizažai ir keletas dukters portretų.
—    Detroite XI.23 dail. A. Tamošaitis skaitė paskaitą apie lietuvių tautinius drabužius ir rodė savo tapybos darbų, atsivežtų iš pasibaigusios jo parodos Windsoro universitete.
—    Taip pat Detroite XII.7-14 buvo surengta Rimo Laniausko tapybos darbų paroda. Buvo išstatyti 26 kūriniai.
—    JAV architektų s-gos parodoj Čikagoje, pasibaigusioj XI.5, Jonas ir Rimas Mulokai gavo premiją už lietuvių paminklinės šventovės modelį.
—    Toronte XI.22-23 savo tapybos darbus (net 82!) rodė Edita Stankuvienė. Parodai atidaryti buvo gautas Toronto burmistras W. Denni-son.
—    Australijoj Canberros Marcqua-rie galerijoj XI.1-8 buvo surengusi parodą E. Kubbos.
—    Trentono miesto bibliotekoj spalio mėn. vyko baltų tautodailės (rankdarbių bei audinių ir papuošalų) ir spaudos paroda, kuri buvo surengta New Jersey baltų tarybos (pirm. V. Mėlinis) rūpesčiu.
Jaunime. — Toronte antrus metus veikiantį lituanistikos seminarą šiemet lanko 40 jaunuolių. Sudarytos dvi grupės: lietuvių kalbos ir lietuvių literatūros bei dailės. Vedėjas — Vyt. Taseckas, mokytojai — St. Bubelienė, A. Kuolienė ir A. Sungailienė. Seminaro programa suplanuota dviem metams po 2 vai. kas savaitę.
—    Ohio Lietuvių gydytojų draugija tryliktąją savo kultūrinę 1000 dol. premiją šiemet paskyrė develando lietuvių jaunimo šokių grupei Grandinėlei (vadovas L. Sagys).
—    Lietuvių studentų sąjungos (LSS) suvažiavimas vyko Čikagoj XI.27-29. Programoj tebuvo organizaciniai klausimai ir šokiai. Sąjungai vegetuojant, ir suvažiavimas tai atspindėjo: tik maža suvažiavusiųjų dalis pačiame suvažiavime dalyvavo, gi dauguma tesidomėjo šokiais.
—    Čikagoj XI.23 buvo surengtas lituanistinių mokyklų (Brighton Parko, Cicero pradžios bei aukštesniosios ir Dariaus - Girėno) chorų, kuriems talkino ir vyčių choras (vadovas F. Strolia), koncertas. Koncerte atlikta neseniai mirusio J. Bertulio kantata "Sugrįžimo giesmė". Koncertą surengė Čikagos LB apygardos valdyba.
—    Jaunimo sambūriai Montrealio "Gintaras" ir Toronto "Birbynė" su Lituanistikos seminaru surengė jungtinį koncertą Toronte XII.7.
Iš visur. — Visose didžiosiose mūsų kolonijose XI.23 vyko Lietuvos kariuomenės atkūrimo 51 metų minėjimai su atitinkamomis paskaitomis ir menine programa.
—    M. Sleževičiaus mirties 30 metų minėjimas surengtas Čikagoj XI.1 Adv.  G.  Gedvilą  aptarė  M.   Sleževičių kaip politiką demokratą, o inž. A. Novickis nušvietė jo vaidmenį Lietuvos laisvės kovų metu.
—    Šią vasarą mirusio Lietuvos buvusio prezidento Al. Stulginskio pirmieji minėjimai surengti XII.7 Detroite (P. Stravinsko paskaita), XII. 14 Bostone (dr. D. Jasaičio paskaita) ir Vašingtone (J. Kajeckas, K. Škirpa, dr. VI. Viliamas).
—    Prieš dešimtį metų (1959.XI.16) Lietuvoj miręs kompozitorius Aleksandras Kačanauskas sūnaus muziko Algirdo rūpesčiu prisimintas mišio-mis eilėj bažnyčių, tarp jų Brookly-no Apreiškimo parapijos bažnyčioj, kur mišių metu jo kūrinius giedojo solistai Louise Senken ir L. Stukas. Aleksandras Kačanauskas buvo gimęs 1882, taigi mirė sulaukęs 72 metų amžiaus. Muzikos mokėsi pas J. Naujalį ir vėliau Rygos muzikos m-loj, kurią baigė 1911. Nepriklausomybės metais buvo vienas operos teatro organizatorių ir pirmųjų solistų. Pedagoginį darbą dirbo Kauno muzikos mokykloj, vėliau paverstoj konservatorija, ligi 1947, o 1949-57 dėstė Lietuvos konservatorijoj Vilniuje. Kūrybinį jo palikimą sudaro per 200 kūrinių, daugiausia dainos chorui ir solo, keletas instrumentinių pjesių, siuita lietuvių liaudies dainų temomis simfoniniam orkestrui ir kt. Lietuvių dailės d-jos 1910 konkurse jis laimėjo I premiją už Maironio tekstu sukurtą "Kur bėga Šešupė". Tarp solo dainų yra "Mano rožė", "Vai gražu" ir "Pradalgiuos" (F. Kirša), "Kad aš našlaitėlė" (A. Vienažindžio), chorui "Vasaros naktys" (Maironio), "Žvaigždutė" (Putino) etc.

— VLIKo studijinis simpoziumas tarptautinio gyvenimo raidos ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo kelio klausimu surengtas New Yorke XI.30. Šiuodu klausimus referavo prel. L. Tulaba ir prof. S. Žymantas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai