Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KATALIKIŠKOSIOS ŽMOGAUS TEISĖS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
šį rudenį Ispanijos San Sebastiane buvo tarptautinis katalikų teologų suvažiavimas, kuris norėjo priimti ir paskelbti katalikiškąsias žmogaus teises. Tačiau suvažiavimas pasiskirstė į du blokus, kurių suderinti pasirodė nesą galima. Pirmasis blokas atsirėmė į objektyvinę katalikiškąją tiesą, į katalikiškosios religijos, kaip vienintelės teisingos, principą, reikalaudamas, kad tik šiai tikrajai religijai būtų pripažinta pilna laisvė ir tikroji teisė, o visos kitos religijos ir pasaulėžiūros būtų valstybės tiktai toleruojamas jos nustatytomis sąlygomis. Antrasis blokas atsirėmė į žmogaus sąžinės laisvę ir jos pagerbimo principą, reikalaudamas, kad valstybė pripažintų kiekvienam žmogui laisvę ir teisę jam pačiam politinių organų atžvilgiu apsispręsti už savą pasaulėžiūrą ir kad šis apsisprendimas valstybės atžvilgiu nebūtų maltre-tuojamas.

Šių dviejų blokų išsiskyrimas buvo toks radikalus, kad jokios rezoliucijos nebuvo galima priimti. Katalikiškosios žmogaus teisės liko nepaskelbtos. Jos dar yra tik ateities lūkestis. Objektyvinės tiesos ir sub-jektyvinės sąžinės principai dar laukia suderinami (plg. Les conversa-tions de Saint-Sebastien: "La vie intellectuelle" 1949, octobre, 294 —-296 p.).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai