Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Į Chicagą susibūrė daugiausia teatro meno žmonių, profesionalų ir mėgėjų. Tie žmones pasidalino į du teatrus: "Lietuvių teatrą", kuriame telkiasi daugiausia profesionalai , ir "Atžalyną", kuriame pagrinde, išskyrus vieną kitą asmenį, yra daugiau mėgėjai. Esmėj savo charakteriu, nežiūrint, kad dirba tą patį darbą, tai du skirtingi teatrai.

"Lietuvių teatras" prisistato Chicagos visuomenei suvaidindamas J. Grušo "Tėvą". Režisavo  St. Pilka, dekoracijas paišė   dail. V. Vijeikis. Teatras negalėjo apsieiti be mėgėjų. Tai rodo, kad aktorių nėra perdaug. Tiek aktoriams, tiek režisūrai galima padaryti priekaištų.   Nežiūrint aktorių ir režisūros klaidų, kurių, norint išlaikyti teatrą tinkamoj aukštumoj ir šiose sąlygose, labai vengtina, visuomenė "Tėvą" priėmė šiltai, nes vis dėlto tai jau tikro teatro pastatymas.

"Atžalynas" išėjo su V. Adomėno komedija "Svetimomis Plunksnomis". Režisavo rež. Jurgis Blekaitis, dekoracijas pagal dail. Vilimo eskizus darė dail. Bielskis. Aktoriai, gal todėl, kad juos vis tebevadiname mėgėjais, tikrai su atsidėjimu ir pasiruošimu atliko savo vaidmenis. Noras ir kultūrinis entuziazmas, neturįs jokių materialinių išskaičiavimų, atvedė, nors ir mėgėjiškais žingsniais, iki nežemų meno aukštumų. "Svetimų Plunksnų" pilnutinis pasisekimas nukentėjo grynai dėl blogo techniško parengimo. Perpildyta salė, stovimos vietos, atviros į barus durys ir vaikščiojimas sutrukdė šventišką nuotaiką ir orumą, kurios norėtų kartu su aktoriumi scenos gyvenimą gyvenąs žiūrovas.

Sekantis pastatymas "Lietuvių teatre" yra "Saulėtekio Varpininkas". Tai veikalas V. Kudirkos sukaktuvėms paminėti. Gi "Atžalynas" vasario pabaigoje stato amerikiečių rašytojo Clifford Odets "Raketą į Mėnulį". Tai moderniojo žmogaus studija, sukurta su stebinančiu šviežumu ir originalumu. Šiuo moderniu veikalu "Atžalynas" pradės naujus teatrinio darbo metus, parodydamas savo tikrąjį pajėgumą, nes veikalas nebūtų lengvai įkandamas nė gerai pasiruošusiems profesionalams.

Be šių dviejų teatrinių vienetų Chi-cagoj veikia įvairūs teatro mėgėjų būreliai, kurie vaidina parapijiniuose ar kitokiuose parengimuose ir kuriems beveik visada talkininkauja vienas kitas aktorius iš "Lietuvių teatro" ar "Atžalyno" kolektyvų.

Kol kas ne prie vieno iš šių teatrų nepritapęs Chicągoje gyvena ir rež. G. Velička, kuris mėgėjiškomis jėgomis vietiniuose parengimuose spėjo pastatyti porą vaizdelių.
Kokia linkme pasuks šie teatrai, ar išsilaikys nežinančių kompromisų meninių reikalavimų aukštumoje, ar pajėgs išaugint savo retoms gretoms papildyt naujus aktorius, parodys ateitis. Tai dideli, sunkūs, bet ir labai svarbūs mūsų kultūrai uždaviniai.
Al. B.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai