Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Seniausia šventraščio kopija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė T. Dr. KI. žalalis, O.F.M.   
1949 m. spalių pabaigoje ir lapkričio pradžioje Washingtone, Kongreso knygyne, buvo išstatyta seniausia šventraščio kopija. Daug ją aplanke, bet dar daugiau asmenų tą parodą yra matę kino apžvalgoje.

Tai pranašo Izaijo pranašysčių kopija, greičiausiai, kaip sprendžia šių laikų didžiausias paleografas, Baltimores universiteto John Hopkins profesorius M. William-P. Albright, perrašyta pirmame amžiuje prieš Kristų, nes turi tą pačią rašyseną kaip ir Naš papyras. Toks sprendimas kai kam nepatiko, ir buvo tokių, kurie norėjo datą pavėlinti, bet paskutinieji atradimai paliudijo Albright tvirtinimą. Nors katalikai dar netarė savo žodžio ir leidžia kol kas tą dalyką diskutuoti nekatalikams, bet jau iš visa ko matyti, jog tai yra brangiausias radinys, kuris atskleis iki šiam laikui nežinomų paslapčių. Juk reikia prisminti, jog paskutinė žydiško šventraščio teksto laida, išleista R. Kittel ir P. Kahle rūpesčiu 1937 metais, naudojosi Aaron Ben -Ascher rankraščiu iš devinto amžiaus po Kristaus gimimo. Vadinas, kad Izaijo rankraštis yra visu tūkstančiu metų senesnis ir nutolsta vos 550 metų nuo paties Izaijo mirties. Šiuo metu sprendžiant Izaijo teksto tikslumą, buvo laikytasi graikiškojo vertimo iš antrojo šimtmečio prieš Kristų. Jis yra svarbus ir tuo, kad beveik žodis žodin atitinka žydišką tekstą ir tokiu būdu patvirtina šį, o ne graikišką vertimą.

Atrodytų, lyg tai būtų Apvaizdos skirta, kad rankraštį atrado 1947 metų vasarą šiaurinėje Mirties Jūros pakrantėje ne katalikai, bet beduinai. Jie norėjo tai parduoti musulmonams, bet vėliau rankraštis buvo parduotas Jeruzalės šv. Morkaus syrų vienuolyno bibliotekai. Syrai ortodoksai leido jį studijuoti American Schools of Oriental Research profesoriams ir vėliau, saugumo déliai, išvežti iš Palestinos. Yra žinia, kad ta biblioteka dabar yra subombarduota ir bibliotekarijus Sowny užmuštas. Rankraštis atsidūrė Amerikoje ir yra stropiai saugojamas bei studijuojamas, o jų daviniais vėliau galės pasinaudoti ir katalikai. Racionalistai gi turės atsisakyti savo nuomones, jog Izaijo pranašystes nėra rašytos paties Izaijo, bet žymiai vėliau.
T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai