Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIRĖ AMERIKIEČIŲ POETAS PDF Spausdinti El. paštas
Kovo pradžioje Philadelphijos mieste mirė žymus amerikiečių poetas Edgar Lee Masters. Jis buvo gimęs 1869 metais, kurį laiką dirbo kaip advokatas, bet vėliau atsidavė kūrybai, ypač išgarsėdamas "SpoonRiver Anthology" knyga.   
 
Šiuo poezijos rinkiniu Edgar Leel Masters lyg ir tęsia  Walt Whitman" tradiciją. Veikalas, pasirodęs 1915 metais, sukėlė ištisą audrą ir ligi šiolei pasiliko viena iš populiariausių poezijos knygų Amerikoje. Dar daugiau — ji buvo išversta į eilę kalbų — vokiečių, danų, prancūzų, italų, japonų, hebrajų ir kitas. Jungtinėse Valstybėse šios knygos ligi šiolei yra išėję per septyniasdešimt leidimų.

Šio rinkinio pasisekimas remiasi iš dalies tam tikru autoriaus realizmu, kurį kiti pavadino cinizmu. Pats autorius geriausiu savo veikalu laikė "The Domesday Book". Iš Viso jisai yra parašęs keliasdešimt knygų, iš kurių jo veikalas apie Dincol-ną taip pat buvo sukėlęs nemaža ginčų.

— o —
—    Šių metų kovo mėnesį Holy-woode mirė žymus vokiečių rašytojas Heinrlch Mann, sulaukęs 79 metų amžiaus. Jis išgarsėjo eile romanų, kurių kiti su dideliu pasisekimu praėjo filmose. Paskesnių laiku jisai dirbo, ruošdamas filmoms rankraščius. Jo brolis yra garsusis Thomas Mann, taip pat gyvenąs Californi-joje.

—    Kovo 19 d. Oalifornijoje mire Edgar Rlce Burroughs, "Tarzano" autorius. Šios knygos buvo išparduota 35 milijonai egzempliorių. Apskaičiuojama, kad "Tarzano" filmą matė 140 milijonų žmonių, o tų filmų buvo kelios serijos. Jo knygos apie Tarzaną buvo išverstos į 56 kalbas. — E. R. Burroughs mirė 74 m. amžiaus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai