Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Ateitis Nr. 1 1950 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. V.   
Malonu matyti "Ateitį" pasirodant šiapus Atlanto krantų. Pirmas moksleivių ateitininkų žurnalo numeris, išleistas Brooklyne, palieka gražų įspūdį: tinkamai techniškai sutvarkytas, turi gerų bendradarbių. Svarbiausia gi — jame spindi ateitininkiška dvasia, kuri tokią stiprią žymę yra palikusi Lietuvos gyvenime. "Ateities" uždavinys ir bus šią dvasią išsaugoti ir ugdyti. Ta proga reikia pastebėti, kad ateitininkai jau yra išsišakoję šiame žemyne ir turi apie dvidešimt kuopų. Kitos jų yra stambios ir siekia per šimtą narių.

 Antras uždavinys "Ateičiai" yra ugdyti kūrybines lietuvių pajėgas, iš jaunųjų puoselėjant naujus poetus, dramaturgus, beletristus. Šio žurnalo lapai yra išugdę nevieną mūsų kūrėją — Putiną, J. Grušą, Brazdžionį ir daugelį kitų. Mūsų nuomone, literatūros istorikai, užuot dažnai besidairę į efemeriškus literatūros žurnalus, turėtų gerai įsiskaityti "Ateitį". Jie pastebėtų, kiek žymių mūsų literatūros vardų pirmuosius žingsnius žengė jos skiltyse, buvo šio žurnalo išpuoselėti ir pastatyti ant kojų.

  Naujų lietuviškų kūrybinių jėgų ugdymas mūsų dienomis bus sunkus. Tačiau jis reikalingesnis negu kada nors, nes jei nebus užuovėjos ir dirvos naujiems kūrybos žiedams skleistis, —- jie nuvys, vos prasiskleidę. O "Ateities" puslapiai kaip tik yra gera vieta jaunoms jėgoms išmėginti — ir tikėkime, jų tarpe atsiras tokių, kurie gražiai iškils lietuvių literatūroje.
A. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai