Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Genocide. Lithuania's Threefold Tragedy. By K. Pelėkis. Edited by Rumsaitis. Published by "Venta". Germany, 1949. P. 286.

A. Gervydas. Už spygliuotų vielų. Išleido Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija. Nr. 2. Chicago, 1950. P. 221. $2.25.

Jurgis Kastytis Gliaudys. Ave America. 1950. P. 32.

Eglutė. Nr. 1, 2. (sausio ir vasario m., 1950.) Redaguoja Bernardas Brazdžionis. Leidžia Lietuvių Kultūros Institutas. Lawrence, Mass.

Laiškai Lietuviams. Nr. 1, 2. (vasario ir kovo m., 1950). Leidžia T. Jėzuitai kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Chicago, m.

Lietuvių Dienos. Nr. 1, 2. (sausio ir vasario m., 1950). Vyr. redaktorius Juozas Vitėnas. Los Angeles, Calif.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai